วัดเสลานาก๊อก

ตั้งอยู่ที่บ้านเสลา เลขที่ ๑๘๓ หมู่ที่ ๕

ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wad Salao Na Kok

Huai Samran Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดเสลานาก๊อกเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๑๒๖ เล่มที่ ๔๒๙ หน้า ๒๖ จำนวน ๑๘ ไร่ ๕๔ ตารางวา สร้างขึ้นในราว พุทธศักราช ๒๔๗๐ (ตามหนังสือประวัติทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๖ และตามทะเบียนวัด ภาค ๑๐ พ.ศ. ๒๕๒๕) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗

ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงปู่สาลี กนฺตสีโล มาอยู่จำพรรษา นำญาติโยมพัฒนาวัดเจริญมาตามลำดับ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ พระปลัดบุญเลี้ยง ปภากโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลใจดี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้สร้างกุฏิไม้แบบทรงไทยประยุกต์ จำนวน ๒ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้สร้างหอฉัน จำนวน ๑ หลัง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างอุโบสถ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระปลัดบุญเลี้ยง ปภากโร ได้รับพระราชทานสมณพัดยศ ที่พระครูวิมลบุญญากร

สัญลักษณ์สำคัญ

๑. อุโบสถและพระประธานในอุโบสถ
๒. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์) เป็นพระพุทธรูปประจำวัด
๓. พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย

พระประธานในอุโบสถ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์)

พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. หลวงปู่สาลี กนฺตสีโล (วงศ์วาน) พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ (อยู่อาศัย)
๒. พระครูวิมลบุญญากร ปภากโร (ตาดม่วง) พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๒๔ (เจ้าคณะตำบลใจดี)
๓. พระสวาท ยองตา พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๔ (รักษาการ)
๔. พระอธิการจำปา ธมฺมทีโป พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๑ (เจ้าอาวาส)
๕. พระบึ โอภาโส (ตาดม่วง) พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ (รักษาการ)
๖. พระทองเปลือง ธีรปุญโญ (อภัยวงค์) พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๖ (รักษาการ)
๗. พระอธิการอ่ำ อุจฺจโย (บานชื่น) พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๘ (เจ้าอาวาส)
๘. พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต (แสงมาศ) พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน (เจ้าอาวาส)

พระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต (แสงมาศ) เจ้าอาวาสวัดเสลานาก๊อก

*วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาณัฐวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดณัฐวุฒิ กุสลจิตฺโต ฐานานุกรมของ
เจ้าคุณพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในวัดเสลานาก๊อก

๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยสำราญ (อ.ป.ต.)
๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเสลานาก๊อก
๔. กศน.ตำบลห้วยสำราญ