วัดดองกำเม็ด

ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Dong Kammet

Dong Kammet Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดดองกำเม็ดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และตั้งชื่อวัดว่า “วัดดองกำเม็ด” ตามชื่อของหมู่บ้าน ผู้ที่ริเริ่มชักนำชาวบ้านจับจองที่ดินเพื่อสร้างวัด

คือ นายพร ประโลม กำนันตำบลดองกำเม็ด ซึ่งได้จับจองที่ดินประมาณ ๘ ไร่ เและได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ

พระพุทธศิริมงคล

บุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามีรายนาม ดังนี้
๑. นายพร ประโลม กำนันตำบลดองกำเม็ด เป็นผู้ชักนำชาวบ้านจับจองที่ดินเพื่อสร้างวัด
๒. พระครูวิจารณ์ธรรมขันธ์ (หลวงพ่อตน) เจ้าอาวาสวัดดองกำเม็ดช่วง พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างศรัทธาให้เกิดกับประชาชน เป็นที่กล่าวขานกันมากทั้งในตำบลและอำเภอ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เป็นพระครูและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลดองกำเม็ดในช่วงนั้น
๓. พระครูสุทฺธาภิรตฺ (หลวงปู่เทพ) เจ้าอาวาสได้บำรุงบูรณะด้านอาคาร เสนาสนะต่าง ๆ รวมทั้งชักนำชาวบ้านพัฒนาวัดให้เจริญขึ้น ส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตร กุลธิดาให้ได้รับการศึกษา เพื่อมาสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมจำนวนมาก
๔. นายยศ พันธเสน วิทยากรสอนธรรมและภาษาท้องถิ่นประจำหมู่บ้าน
๕. พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสปัจจุบัน ได้ดูแลสืบทอดต่อจากครูบาอาจารย์ลำดับเจ้าอาวาสวัดดองกำเม็ด

๑. พระอาจารย์ทิศ ฐิตธมฺโม พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๙
๒. พระอาจารย์เมือง มนฺตาคโม พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๗๑
๓. พระอาจารย์สี สีตจิตฺโต พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๘๔
๔. พระครูวิจารณ์ธรรมขันธ์ (หลวงพ่อตน) พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๐๓
๕. พระอธิการโพธิ์ ธมฺมสุวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๑๓
๖. พระอาจารย์จันทร์ จนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๓
๗. พระอธิการสังเวียน ขนฺติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
๘. พระครูสุทธาภิรัต พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๕๔
๙. พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

พระครูวิจารณ์ธรรมขันธ์

พระอธิการโพธิ์ ธมฺมสุวณฺโณ

พระครูสุทธาภิรัต

พระอธิการสุริยัน อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดดองกำเม็ด