วัดโคกเพชร

ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Khok Phet

Khok Phet Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดโคกเพชร แรกเริ่มเดิมทีมีสถานะเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อทอง อินฺทปญฺโญ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น ซึ่งมีพื้นที่ ณ บริเวณวัดโคกเพชรแห่งนี้นั่นเอง

สำนักสงฆ์แห่งนี้แต่เดิมมาใช้ชื่อว่า “สำนักสงฆ์โคกเพ็ก” เพราะบริเวณนี้มีต้นเพ็กขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะของ
ต้นเพ็กนั้นคล้ายต้นไผ่ แต่ไม่มีหนาม เป็นพุ่มเป็นกอเตี้ย ๆ ขึ้นอยู่ทั้งบริเวณโคกแห่งนี้ ชาวบ้านจึงให้ชื่อว่า “โคกเพ็ก”

หลวงพ่อทอง อินฺทปญฺโญ

ภายหลังหลวงพ่อทอง อินฺทปญฺโญ และชาวบ้านร่วมกันสร้างและพัฒนาศาสนสถานให้มีความเจริญมากขึ้นมาเป็นลำดับ การพัฒนาบูรณะได้ดำเนินมาเรื่อย ๆ จนกระทั้งต้นเพ็กหมดไปตามกาลเวลาผู้คนเกิดความเจริญขึ้นและได้เปลี่ยนสถานะใหม่จากสำนักสงฆ์เป็นวัดโคกเพชร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ เดิมทีเป็นพื้นที่ของบ้านตาองค์ ซึ่งขณะนั้นมีการแบ่งพื้นที่การปกครองใหม่ มีการตั้งตำบลโคกเพชร และมีการแยกหมู่บ้านในหลาย ๆหมู่บ้าน รวมไปถึงบ้านตาองค์ด้วย แต่การตั้งชื่อวัดนั้นยังคงใช้ชื่อเดิมคือ วัดโคกเพชร จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการพัฒนาวัด หลวงพ่อทอง อินฺทปญฺโญ มีความมุมานะพยายามสร้างกุฏิ อุโบสถ วิหาร อาคาร ประกอบหลายหลังและได้ขออนุญาตตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบ้านโคกเพชร” และโรงเรียนได้ยุบลงเนื่องจากเด็กนักเรียนมีน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ แต่ยังคงเปิดดำเนินการเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาเรียน เช่น วัดระกา วัดทะลอก วัดลำภู วัดใจดี
วัดภูมิศาลาและวัดบ้านเสลามาเรียนเป็นเวลาหลายปี

จากที่วัดโคกเพชรได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ด้วยความอุสาหะบากบั่นของหลวงพ่อทองนั้น ทำให้วัดและหมู่บ้านมีความเจริญและพัฒนามาเรื่อย ๆ จึงได้รับแต่งตั้งและได้รับสมณะศักดิ์ในขณะนั้นเป็นเจ้าคณะตำบลใจดี และเป็นพระอุปัชฌาย์ควบคู่จนกระทั้งถึงแก่มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘

ประวัติอีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ คือ ประวัติบ้านตาองค์ กล่าวคือ เดิมทีนั้นหลวงพ่อทองเป็นคนบ้านระกา ออกมาตั้งสำนักสงฆ์ได้ประมาณ ๑ ปีเศษ ลูกหลานญาติพี่น้องก็ได้อพยพมาตั้งรากฐานอยู่ใกล้ ๆ บริเวณวัดเพื่อสะดวกต่อการดูแลอุปถัมภ์ ครั้งแรกเดิมทีมีประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน ซึ่งเป็นญาติแท้ ๆ ของหลวงพ่อทอง

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. หลวงพ่อทอง อินฺทปญฺโญ
๒. พระมหาจันดา
๓. พระอธิการโสต สิริธมฺโม
๔. พระอธิการสังวาลย์ สิริจนฺโท
๕. พระอธิการสมพงษ์ อุตฺตโร
๖. พระอธิการมนตรี
๗. พระอธิการเที่ยง
๘. พระอธิการบึ โอภาโส
๙. พระอธิการมานพ ฐานิสสโร
๑๐. พระอธิการอุดมพร อติชาคโร
๑๑. พระอธิการประดิษฐ์ วิสุทฺโธ (๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

พระอธิการประดิษฐ์ วิสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดโคกเพชร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเพชร