วัดค่ายนิคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓

ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Khai Nikhom

Nikhom Phatthana Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

พระพุทธมหามงคลสิริชัยวิไลทศพลญาณศรีศากยมุนีบพิตร (หลวงพ่อชัยมงคล)

วัดค่ายนิคมเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่วัด ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ตามโฉนดที่ ๑๑๒๐๙ เลขที่ดิน ๑๔๗

เดิมวัดค่ายนิคมชื่อ วัดใหม่ค่ายนิคม เพราะในสังกัดวัดทั้งหมดมี ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านใหม่สวายเพ็ง บ้านนิคมเขต ๖,๗,๘ บ้านค่ายนิคม และบ้านนาละเวีย เหตุดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อวัดเป็น วัดใหม่ค่ายนิคม

วัดค่ายนิคมเริ่มทำการก่อตั้งมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ ฝ่ายพระสงฆ์ มีหลวงพ่อหยิบ ฐานงฺกโร เป็นหัวหน้าสงฆ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ – ๒๕๓๙ เป็นเวลา ๒๐ ปี

ประกาศตั้งวัด

ประกาศกระทวงศึกษาธิการให้ตั้งวัดในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้นิมนต์พระนฤนาท สิริจนฺโท รองเจ้าอาวาสวัดปรือคัน มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และรับตราตั้งเจ้าอาวาสจากเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์เมื่อวันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทออกไป

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เจ้าอธิการสวัสดิ์ วรขนฺโธ เจ้าคณะตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้งให้พระคำสิงห์ ฉายา เตขธมฺโม วัดค่ายนิคม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม มาตั้งแต่ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไปพระคำสิงห์ เตชธมฺโม ได้ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสอยู่เป็นเวลา ๑ ปีกว่า จากนั้นได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมของท่าน ต่อมาพระครูโสตถิขันธคุณเจ้าคณะตำบลปรือใหญ่ได้แต่งตั้ง พระทิพย์ อินฺทญาโณ ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม จนถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ชาวบ้านในสังกัดวัดค่ายนิคม นำโดยผู้ใหญ่เลี้ยง ประมวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านนิคม เขต ๘ จึงได้มีหนังสือกราบเรียนไปถึงพระเทพรัตนสุธี (พิมพ์ ญาณวีโร) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะกาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกราบนิมนต์พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ด้วยเห็นว่าเป็นวัดที่เป็นชาติภูมิเดิมของท่านเอง

ในวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน ได้ย้ายจากวัดปทุมคงคา มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ

๑. อุโบสถ
๒. พระประธานในอุโบสถ
๓. ศาลาการเปรียญ
๔. พระประธานในศาลาการเปรียญ
๕. มณฑปที่ประดิษฐานศาสนวัตถุที่สำคัญ
๖. พระเจดีย์
๗. กุฏิสงฆ์
๘. หอระฆัง
๙. ห้องสมุดประจำวัด
๑๐. เวจจกุฎี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม)
๑๑. ฌาปนสถาน (เมรุ)

อาณาเขต

  • ทิศตะวันออก จดบ้านผู้ใหญ่เฉลิมพร จิตต์พิพัฒน์และติด กับโรงเรียนนิคม ๒ และบ้านค่าย
  • ทิศตะวันตก จดที่ดินของผู้ใหญ่เปลี่ยน นันทสิงห์ ที่ดิน ภารโรงบ้านยางตากวย
  • ทิศเหนือ จดถนนตัดผ่านจากบ้านนาละเวียไปยัง บ้านปรือใหญ่
  • ทิศใต้ จดหนองตาทัน และค่ายตำรวจตระเวน ชายแดนเก่า

การจัดการศึกษาในวัด

๑. การศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร
๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์

หมู่บ้านในสังกัดของวัดค่ายนิคม

หมู่ ๑ บ้านนาละเวีย, หมู่ ๒ บ้านสวายเพ็ง, หมู่ ๓ บ้านนิคมเขต ๘ และบ้านค่าย, หมู่ ๖ บ้านนิคมเขต ๗