วัดหนองผือเทพสถิตย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ บ้านโสน หมู่ที่ ๑

ตำลบโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Nong Phue Thep Sathit

Sano Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

ประวัติและบันทึกการสร้างวัดหนองผือเทพสถิตย์

              วัดหนองผือเทพสถิตย์ (ชื่อเดิมวัดป่าโสนหนองผือ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ บ้านโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีชวด และได้อนุญาตให้สร้างวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดหนองผือเทพสถิตย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่

เสนาสนะ

  • กุฏิ ๑๐ หลัง
  • ศาลากลางเปรียญ ๑ หลัง
  • เมรุ ๑ หลัง
  • ศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง
  • ห้องน้ำ ๒๕ ห้อง
  • หอฉันท์ ๑ หลัง
  • หอระฆัง ๑ หลัง
  • โรงครัว ๑ หลัง
  • ศาลากลางสระน้ำที่ประดิษฐานหลวงปู่สด
  • ศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน

ศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน

ศาลากลางสระน้ำที่ประดิษฐานหลวงปู่สด

หลวงปู่สด

หอระฆัง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระสวัสดิ์ คนฺธสีโล
๒. พระวีรพงษ์ จนฺทปญฺโญ
๓. พระครูใบฏีกาผัน ธมฺมทีโป

พระครูใบฏีกาผัน ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดหนองผือเทพสถิตย์