วัดบ่อทอง

ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อทอง เลขที่ ๑๑๖ หมู่ที่ ๗

ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Bo Thong

Prasat Subdistrict, Khukhan District,
Sisaket Province

วัดบ่อทอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยการนำของหลวงพ่อดล สิงหะ คุณพ่อคำสา คุณพ่อคำไสย พร้อมด้วยคณะศรัทธาชาวบ้าน

โดยได้รับมอบที่ดินจากนายทอง ศรีเลิศ บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวน ๑๕ ไร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

 ที่มาของชื่อบ้านบ่อทอง
ชื่อเดิมของหมู่บ้านบ่อทอง ปรากฏในใบลานโบราณ จารด้วยตัวหนังสือเขมรถิ่นไทย (อักษรขอม) อ่านออกเป็นเสียงภาษาเขมรถิ่นไทยว่า บอ-ปัวะฮฺ เป็นชื่อของบึงมีลักษณะเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติขนาดเล็กต่อมาในภายหลังเมื่อมีการตั้งเป็นหมู่บ้าน และทางการให้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาไทย ด้วยความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของชาวบ้านในรุ่นหลัง ได้แปลความหมายของรากศัพท์คำเดิมเปลี่ยนไปจากความหมายเดิมว่า บ่อท้อง (ไม่ท้อง) เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการถามว่าบ้านนี้ชื่อว่าอะไร คนเฒ่าคนแก่แถบตำบลปราสาทก็จะบอกเป็นคำสำเนียงเขมรถิ่นไทยพูดออกเสียงภาษาไทยอีสานเป็นเสียงกลาง ๆ (เขมรพูดลาว) ซึ่งไม่มีวรรณยุกต์กำกับว่า “บอทอง” เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการได้ยินดังนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ให้ใหม่เป็นภาษาไทยที่ไพเราะกว่าเดิมว่า “บ้านบ่อทอง”

ปูชนียวัตถุ

  • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างด้วยโลหะ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีขนาดหน้าตักความกว้าง ๒๗ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว
  • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีขนาดหน้าตักความกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๓๗ นิ้ว

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

อาคารเสนาสนะ

  • อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร เป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
  • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นแบบอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
  • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ แบบคอนกรีตทรงไทยประยุกต์
    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จำนวน ๑ หลัง

ศาลาการเปรียญ

กุฏิสงฆ์

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
รูปที่ ๑ พระอธิการแมน อริยวํโส
รูปที่ ๒ พระอธิการพัน ปญฺญาวโร
รูปที่ ๓ พระอธิการพิทยา อนุจาโร
รูปที่ ๔ พระอธิการบุญชัย สุวโจ จนถึงปัจจุบัน

พระอธิการบุญชัย สุวโจ เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง

อาณาเขต

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๔๒ ตารางวา มีโฉนดที่ดิน นส๓ก เลขที่ ๕

ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านบ่อทอง
ทิศใต้ จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก จดหนองน้ำสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดทางหลวงชนบท