ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกล่องยาพร้อมอุปกรณ์ 

ถวายพระภิกษุผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ รูป ๑ วัด ทั่วไทย

จัดโดย

สถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

เพื่อน้อมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่บัญชี 311-3-60621-7

หรือที่

  1. พระครูศรีมงคลปริยัตกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  2. พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  3. พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  4. พระครูศรีโพธาลังการ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษฯ
  5. เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ/รองเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ