สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง

สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง

ตั้งอยู่ที่บ้านคลีกลิ้ง

ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


Buddhist Forest Abode

Khli Kling Subdistrict, Silalat District,
Sisaket Province

ประวัติโดยสังเขป

สำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง ตั้งอยู่ที่บ้านคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของป่าชุมชน โดยได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการจัดตั้งมาประมาณ ๑๕ ปี มีพระอาจารย์จรัน อนงฺคโณ เป็นประธานสงฆ์และมีคณะสงฆ์วัดศรีมงคลและชาวบ้านคลีกลิ้งช่วยกันในการก่อตั้งขึ้น

ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาสาธารณสมบัติทั้งสิ่งปลูกสร้างและสาธารณวัตถุไว้มากมาย เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนญาติธรรม ที่ได้เข้ามาใช้สอยร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ แต่ก็มิได้ทำลายสภาพของธรรมชาติเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อกันระหว่างป่ากับคน พระภิกษุที่เข้ามาพำนักในสถานที่นี้ก็จะช่วยกันรักษาสภาพของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี จนได้มีคำพูดติดปากว่า “อารามรักนก พุทธสาวกรักธรรม”

ผลงานที่ผ่านมา

  • รางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓
  • รางวัลเสมาธรรมจักรปี ๒๕๕๔ สาขาหน่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กว่าจะเป็นดงยางในวันนี้
อุทยานธรรมดงยางเป็นส่วนหนึ่งของวัดศรีมงคล ได้รับการตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเกอศิลาลาดและจังหวัดศรีสะเกษ มีการดำเนินงานด้านการเผยแผ่ ตลอดจนการอมรมเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีการจัดงานปฏิบัติธรรมประจำปี การเข้าอยู่ปริวาสกรรม การจาริกธุดงค์และการดำเนินด้านการพัฒนาคุณภาพสังคมในหลาย ๆ ด้าน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่สามารถหลอมรวมบุคคลหลากหลาย ให้เข้ามามีส่านร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกพระทั้งภาคปฏิบัติ และการเผยแผ่ ตลอดจนนักเทศน์ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพในศาสนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย