วัดดงก้าวกัลยาราม

ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Dong Kao Kalayaram

Khli Kling Subdistrict, Silalat District,
Sisaket Province

พระพุทธเมตตา

พระธาตุนพรัตน์เจดีย์

วัดดงก้าวกัลยาราม เริ่มการก่อสร้างด้วยที่นาของโยมพ่อพระอาจารย์จรัน อนังคโณ โดยหวังว่าจะเป็นสถานที่เพื่อการอบรมพระภิกษุสงฆ์สามเณรและเพื่อรองรับผู้สนใจในการปฏิบัติธรรม อีกทั้งช่วยสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตามสมควร

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ดงก้าว (ทิศใต้ของหมู่บ้าน) ได้ชื่อว่า “สำนักสงฆ์ดงก้าวกัลยาราม” และในวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการจัดตั้งป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดดงก้าวกัลยาราม”


ประวัติพระอาจารย์จรัน อนังคโณ
๑. ชื่อ เจ้าอธิการจรัน ฉายา อนงฺคโณ อายุ ๕๓ พรรษา ๓๑ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
 • เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง
 • เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม
๒. สถานะเดิม
 • ชื่อ จรัน นามสกุล กมล เกิดวัน ๒ ฯ ๒ ค่ำ ปีมะแม วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
 • บิดา นายสุบิน กมล มารดา นางจันทร์ กมล
 • บ้านเลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
๓. บรรพชา – อุปสมบท
วัน ๘ ฯ ๗ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ วัดศรีมงคล ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูสุพจน์วรนาถ วัดโจดนาห่อม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสมัย อาภสฺสโร วัดบ้านเดื่อ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการบุญ เทวธมฺโม วัดศรีมงคล ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
๔. วิทยฐานะ
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๓ จากโรงเรียนราษีไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดศรีมงคล ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • ความชำนาญการ มีความชำนาญงานด้านการแสดงธรรม เผยแผ่ธรรมและการจัดกิจกรรมธุดงควัตร