วัดสามโคกพัฒนาราม

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพัฒนา เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๒

ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Sam Khok Phatthanaram

Lalai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดสามโคกพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพัฒนา เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๐ วัดสามโคกพัฒนาราม ชื่อที่ชาวบ้านเรียก ชื่อเดิม วัดครีทรงธรรม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งขึ้นด้วยความสามัคคีของชาวบ้าน เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน ตั้งบนเนื้อที่ ๒๙ ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัด วัดสามโคกพัฒนาราม มีชื่อเรียกดังนี้เพราะว่า เหตุที่บ้านโคกมี ๓ โคก คือ บ้านโคกแกแล หมู่ ๓ บ้านโคกเจริญ หมู่ ๖ บ้านโคกสมบูรณ์ จึงได้เรียกชื่อวัดที่ตั้งในหมู่ที่ ๑๒ ว่าวัดสามโคกพัฒนารามเพราะมีสามโคกนั่นเอง บริเวณวัดมีการปลูกยางพาราและผักผลไม้ต่าง ๆ หลังจากฟื้นฟูสภาพวัดให้มีความร่มรื่นน่าอยู่ ปัจจุบันนี้เริ่มมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมากขึ้นตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลวงพ่อ ๕ พระองค์
สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยพระอธิการมุก สญฺญโตพร้อมญาติโยมชาวบ้านโคกเจริญ ชาวบ้านโคกแจแล ชาวบ้านโคกสมบูรณ์ ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างร่วมกับหลวงปู่สงกราน อยู่วัดแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านมาพร้อมญาติโยมสร้างไว้เพื่อสักการะบูชา มีพระนาม ดังนี้

๑. พระกกุสันโธ

๒. พระโกนาคมโน

๓. พระกัสสโป

๔. พระโคตโม

๕. พระศรีอริยเมตไตรโย

หลวงพ่อพระสังกัจจายน์
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยภิกษุสามเณรพร้อมญาติโยมชาวบ้าน เพื่อกราบไหว้สักการะบูชา พระสังกัจจายน์หรือพระสังกระจาย เป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ปัญญา และเมตตามหานิยม

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๔ หลัง อาคารไม้ จำนวน ๑ หลัง
 • อาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปณสถาน จำนวน ๑ หลัง หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง หอกลอง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนรับรอง จำนวน ๑ หลัง

การบริหารและการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑. พระครูประทวน ติลฺสีโล

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๔

๒. พระอธิการเสมอ สุจิตฺคโต

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖

๓. พระอธิการมุก ปญฺญทีโป

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙

๔. พระอธิการก้อน กลฺยาโณ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๖

๕. พระอธิการวิเชียร วชิโร

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘

๖. พระอธิการสรวง สจฺวโร

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

๗. พระอธิการสมุห์สมาน อาจาโร

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๖๐

๘. เจ้าอธิการไสว โชติวณฺโณ

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ถึงปัจจุบัน

เจ้าอธิการไสว โชติวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดสามโคกพัฒนาราม

การศึกษา

มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔

อาณาเขต

 • ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด
 • ทิศเหนือ จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศใต้ จดถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศตะวันตก จดที่มีการครอบครอง