วัดบ้านไฮ

ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ban Hai

Krachaeng Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดบ้านไฮ ตั้งอยู่ที่บ้านไฮ เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
บ้านไฮ แต่ก่อนเรียกว่าบ้านกอก ตั้งอยู่ทิศใต้  ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เกิดโรคระบาดหรือโรคฝีดาษขึ้น จึงได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นทางด้านทิศเหนือของถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ และฝั่งทิศตะวันตกคลองน้ำ   ห่างจากหมู่บ้านเดิม ๗๐๐ เมตร โดยมีผู้ใหญ่คนที่ ๑. นายน้อย ครอง ๒. นายสังข์ อุดม ๓. นายติ๋ง โพธิ์ชัย ผู้ดำเนินการขอสร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้อนุญาตให้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้รับการตั้งให้เป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๓
ในสมัยนั้นชาวบ้านจะทำบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา ต้องไปทำบุญที่วัดกระบี่ ตำบลน้ำอ้อมหรือวัดกระแชงใหญ่ ตำบลกระแชง ต่อมาได้สร้างศาลากลางบ้านใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อทำบุญในโอกาสต่าง ๆ และได้อาราธนาพระจากวัดกระบี่บ้างหรือวัดกระแชงใหญ่บ้าง จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ชาวบ้านมีประชากรมากขึ้น นายติ่ง โพธิ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านไฮสมัยนั้นจึงได้ปรึกษาชาวบ้านเพื่อที่จะตั้งวัดขึ้นในหมู่บ้าน ได้มีนางอำคา บุษบรรณ์, นางเฟื้อง วาไชยะ,นางไผ่ โพธิ์ชัย, นางเพียร อุทา ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ได้บริจาคที่ดินอยู่ทางเหนือของหมู่บ้านจำนวน ๖ ไร่เศษ เพื่อสร้างวัดได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะขึ้นในวันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และได้นิมนต์พระมา ธมฺมวโร มาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ซื้อที่ดินด้านทิศเหนือเพิ่มอีก ๖ ไร่ ๓ งาน
ปูชนียวัตถุ
 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางสุโขทัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๑๖๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก กว้าง ๙ นิ้ว สูง ๑๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่
 • เสมาหิน มีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี ได้มาจากหนองจอก ซึ่งอยู่ในที่ดินของชาวบ้านจากการปรับที่ดินเพื่อทำการเกษตร พบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ อยู่ในเขตของหมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสุโขทัย

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช

เสมาหิน มีอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี

อาคารเสนาสนะ
 • อุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบนศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๓ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง หอระฆัง จำนวน ๑ หลังและโรงครัว จำนวน ๑ หลัง 

ลำดับเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระสมุห์เกียรติบัตร สุภทฺโท พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๘
๒. พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน

พระครูสุภัทกิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านไฮ เจ้าคณะตำบลกระแชง เขต ๒

อาณาเขต

 • ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๔ ตารางวา
 • ทิศเหนือ จดที่ราชพัสดุและที่สาธารณะ
 • ทิศใต้ จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันออก จดที่ราชพัสดุ-มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

การศึกษา

 •  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔