วัดโสนโพธาราม

ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Sano Photharam

Ku Subdistrict, Prang Ku District,
Sisaket Province

ประวัติวัดโสนโพธาราม (โดยสังเขป)

       วัดโสนโพธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโสน บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
       วัดตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑

ก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีหลวงพ่อพาย เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์รูปแรก ต่อมาได้ก่อตั้งเป็นวัดโสนโพธาราม เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
ปูชนียวัตถุ
พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง   ๕.๗ เมตร สูง ๗.๙ เมตร
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔.๗ เมตร สูง ๖.๕ เมตร

อาคารเสนาสนะ
อุโบสถ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔.๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน ๔ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง

ศาลาการเปรียญ

อุโบสถ

 การบริหารการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 • รูปที่ ๑ หลวงพ่อน้อย
 • รูปที่ ๒ หลวงพ่อพา
 • รูปที่ ๓ หลวงพ่อซิม
 • รูปที่ ๔ หลวงพ่อทา
 • รูปที่ ๕ หลวงพ่อคิด
 • รูปที่ ๖ หลวงพ่อตน
 • รูปที่ ๗ หลวงพ่อแส
 • รูปที่ ๘ พระครูบัณฑิตกิจโกศล
 • รูปที่ ๙ พระอธิการตัง  ญาณวีโร  (ปัจจุบัน)

พระครูบัณฑิตกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาส

พระอธิการตัง ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดโสนโพธาราม

พระสมุห์วชิระปัญญา วชิรญาโณ เลขานุการวัด

อาณาเขต

 • ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา
 • ทิศเหนือ จดบ้านกระโพธิ์ ม.๒ ต.ตูม
 • ทิศใต้ จดบ้านโสน ม.๑๐
 • ทิศตะวันออก จดทุ่งนา
 • ทิศตะวันตก จดสระสาธารณะ