วัดศรีมงคล(สามเส้า)

ตำบล ละลาย อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

Wat Si Mongkol (Samsao)

Lalai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดศรีมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ บัานสามเส้า ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค ๑๐

ความเป็นมา

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๕ มีนายกิจ บริบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านนายพร นาคใหญ่และนายดำ นาคชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมชาวบ้านสามเส้า หมู่ที่ ๒ ได้ลงมติร่วมกันมี
ความประสงค์ที่จะริเริ่มก่อตั้งที่พักสงฆ์ขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ที่พักสงฆ์บ้านสามเส้า(สรกโจรง)
 
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่ก่อตั้งที่พักสงฆ์ขึ้น ๒๕ ไร่ โดยประมาณ อยู่ด้านหลังโรงเรียนบ้านสามเส้า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางคณะกรรมการวัดพร้อมชาวบ้านก็ได้มีมติเป็นเอกฉันต์มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของชาวบ้านสามเส้า อยู่ติดกันฝั่งด้านทิศตะวันออก ในพื้นที่ ๒๐ กว่าไร่เช่นกัน เป็นพื้นที่เรียบเหมาะแก่
การก่อตั้งที่พักสงฆ์ ไม่ลาดชันเหมือนที่เก่า จึงได้ทำการ
แลกเปลี่ยนที่ดินขึ้น และได้ริเริ่มร่วมด้วยช่วยกันก่อตั้งสร้างจนได้เป็นวัดถูกต้องในปัจจุบันนี้
 
 
ประวัติการขออนุญาตสร้างวัด
ชื่อเดิม วัดบ้านสามเส้า ขออนุญาตสร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา ประเภท ส.ป.ก. ๔-๓๐ เลขที่ ๖๘/๒๕๕๔ ผู้ขออนุญาตสร้าง ชื่อ นายวิเชียร นาคใหญ่ ได้ประกาศตั้งวัดถูกต้องในพระพุทธศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสขึ้นตามลำคับ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ประมาณ 4 เส้น ๑๗.๕ วา จดที่ถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศใต้ ประมาณ 4 เส้น ๑๘.๕ วา จดที่ดินชาวบ้าน
 • ทิศตะวันออก ประมาณ ๕ เส้น ๘.๕ วา จดที่ถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศตะวันตก ประมาณ 4 เส้น ๘.๕ วา จดที่ดินชาวบ้าน

อาคารเสนาสนะ

 • กุฏิ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง กุฏิกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๔ หลัง
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาโรงฉัน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาโรงเก็บของ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • เมรุ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • หอระฆัง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • หอสรงน้ำพระ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ห้องน้ำ-ห้องสุขา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ห้องน้ำ-ห้องสุขา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง


พระมหาวงค์ศักดิ์ คมฺภีรปญฺโญ (นาคใหญ่) น.ธ เอก ป.ธ ๓ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (สามเส้า)

ลำดับพระสงฆ์ที่อยู่ประจำตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งที่พักสงฆ์

๑. หลวงตาหัด​
๒. หลวงพ่ออินทร์
๓. หลวงตาสาคร
๔. หลวงตาริด
๕. หลวงตาเกษ
๖. หลวงตาเสือ
๗. หลวงตามา
๘. พระศูนย์
๙. พระอธิการลม อนาลโย (เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลรูปแรก)
๑๐. พระมหาวงค์ศักดิ์ คมฺภีรปญฺโญ (นาคใหญ่) น.ธ เอก ป.ธ ๓

ภาพถ่าย พระมหาวงค์ศักดิ์ คมฺภีรปญฺโญ (นาคใหญ่) (ด้านขวา)กับหลวงพ่อรมณ์​(ตรงกลาง) วัดเทพ​นรสิงห์​ ตำบลสวายจีก​ อำเภอเมือง​บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์​ เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ และพระอาจารย์​ธวัช​ชัย​หรือหลวงพี่เก่ง​(ด้านซ้าย) ได้นับถือกันเหมือนพี่เหมือน​น้อง​ เป็นพระนักเทศน์และเก่งทางด้านพุทธ​าคม ซึ่งเป็นศิษย์​หลวงพ่อพระครู​มงคลชัยสิทธิ์​เป็นพระเกจิอาจารย์​อีกรูปหนึ่ง