วัดทุ่งประทาย

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat thung Prathai

Thung Yai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดทุ่งประทาย ตั้งอยู่บ้านประทาย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดทุ่งประทาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ ยาว ๘๐ เมตร

อาณาเขต

 • ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน
 • ทิศเหนือ จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศใต้ จดถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศตะวันออก จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะประโยชน์

ปูชนียวัตถุ

– พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๓๐ นิ้ว สูง ๒.๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๐๐ นิ้ว สูง ๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

หลวงพ่อโชคดี ศรีทุ่งประทาย

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

พระพุทธรูปลานธรรมปริวาสกรรม

พระพุทธเปิดโลก มหาโชคดี

พระสีวลี มหาโชคดี

รอยพระพุทธบาท สี่รอยจำลอง

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร  สร้างเสร็จฉลองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง อาคารไม้ จำนวน  ๓ หลัง
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง

การบริหารการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

 • รูปที่ ๑ พระวัฒนา กลฺยาโณ พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๒
 • รูปที่ ๒ พระพิน อินฺทโชโต พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๗
 • รูปที่ ๓ พระอธิการติน อสฺสโล พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๓๔
 • รูปที่ ๔ พระอธิการสัมฤทธิ์ อิทธิมนฺโต พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๘
 • รูปที่ ๕ พระอธิการเอี้ยง รตินฺธโร พ.ศ.๒๕๕๘
 • รูปที่ ๖ พระอมรศักดิ์ กิตฺติทนฺโต
การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
ภาพถ่ายในอดีตวัดทุ่งประทาย