วัดบ้านตูม

ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Ban Tum

Tum Subdistrict,Si Rattana District,
Sisaket Province

วัดบ้านตูม ตั้งอยู่ที่บ้านตูม หมู่ที่ ๑ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดถนน
 • ทิศใต้ จดถนน
 • ทิศตะวันออก จดถนน
 • ทิศตะวันตก จดถนน

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง
 • เมรุ
 • หอระฆัง ๑ หลัง
 • หอกลอง ๑ หลัง

อุโบสถ

ศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญ

กุฏิเจ้าอาวาส/กุฏิสงฆ์

หอระฆัง

ลำดับเจ้าอาวาส

 • รูปที่ ๑ พระครูจันทวรคุณ จนฺทสาโร (หลวงปู่กลม) พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๗
 • รูปที่ ๒ พระสิทธิธรรม สุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๕
 • รูปที่ ๓ พระสินธ์ ธมฺมทินฺโน
 • รูปที่ ๔ พระเถือน ตปคุโณ
 • รูปที่ ๕ พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน

พระครูจันทวรคุณ จนฺทสาโร (หลวงปู่กลม) เจ้าอาวาสรูปที่ ๑

พระสิทธิธรรม สุธมฺโม เจ้าอาวาสรูปที่ ๒

พระเถือน ตปคุโณ เจ้าอาวาสรูปที่ ๔

ประวัติพระครูวิมลรัตนโพธิคุณ

พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านตูม

๑. ชื่อ 

พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ ฉายา มหาวีโร วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ. วัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง 
เจ้าคณะตำบลตูมและเจ้าอาวาสวัดบ้านตูม

๒. สถานะเดิม

ชื่อ ไสว นามสกุล พันธ์คำ เกิดปีระกา วันที่ ๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๒ บิดา นายหนู พันธ์คำ มารดา นางต่อม พันธ์คำ บ้านเลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. บรรพชา-อุปสมบท

ปีกุล วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูอรรถกิจสุนทร วัดจันทาราม ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 •  พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสุทิน อินฺทวีโร วัดบ้านจอก ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 •  พระอนุสาวนาจารย์ พระใบฎีกายุทธการ ฐานวโร วัดบ้านไฮ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. วิทยฐานะ
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. การศึกษาพิเศษ 

สามารถอ่านออกเขียนได้ตัวอักษรไทยเดิม อักษรขอมอักษรธรรม และสามารถสอนคนอื่นได้

๖. ความชำนาญการ 

ชำนาญการในด้านงานนวกรรมต่าง ๆ คือ งานไม้ทุกชนิด สามารถปลูกสร้างเสนาสนะต่าง ๆ โดยวางแบบแปลนแผนผังโครงสร้างได้ด้วยตนเอง งานปูนสามารถเทคอนกรีต ฉาบปูนได้

๗. งานการปกครอง
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน เป็น พระอุปัชฌาย์

๘. งานการศาสนศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอศรีรัตนะ สนามสอบวัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นรองประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์อำเภอศรีรัตนะ สนามสอบโรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดหาทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนนักเรียนในอีกหลายด้านเพื่อส่งเสริม
  การศึกษาแก่นักเรียน

๙. งานการสาธารณูปการ

 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการบูรณะศาลาการเปรียญ วัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการสร้างกำแพง วัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. งานการสาธารณสงเคราะห์
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ๓๒,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ บริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ๑๕,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ บริจาคเงินเพื่อสมทบในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ๔๕,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ บริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่โรงพยาบาลศรีรัตนะ ๑๕,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือทันตกรรม ใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม ๔๐,๐๐๐ บาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ บริจาคเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลแก่โรงพยาบาลศรีรัตนะ
๑๑. งานพิเศษ 
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอศรีรัตนะ ปีละ ๑๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน  เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ตำบลและเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก ปีละ ๒ ครั้ง
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านศรีพะเนาตะวันออก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านการถวายความรู้ ตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนพระ สอนศีลธรรมในโรงเรียนของวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ปีละ ๑ ครั้ง
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ เข้ารับการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ภาก ๑๐ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๒ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านตูม ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศรีพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ”(จต.ชท.)