วัดหนองอุดมวนาราม

ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Nong Udom Wanaram

Rung Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province


 

วัดหนองอุดมวนาราม สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๕ บ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางทิศเหนือของวัดติดถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๓๓๕ ทางทิศใต้ติด เทือกเขาพนมดงรัก มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงคือ ผามออีแดงและเข้าพระวิหาร

วัดเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้ถวายที่ดินสร้างวัดคือ ญาติโยมชาวบ้านหนองอุดมร่วมกันบริจาคที่ดิน ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา มีนายกา ชาภักดี และนายโทน ทองสา พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านคือ นายสมบูรณ์ คำดี และหลวงปู่ด่อง รวมทั้งชาวบ้านหนองอุดมทุกคน ศาลาเริ่มต้นเป็นที่พักสงฆ์ เจ้าสำนักคือ หลวงปู่ด่อง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนเจ้าสำนักใหม่ คือ หลวงพ่อสุด วัดหนองอุดมวนารามตั้งวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา มีเจ้าอธิการทองสน อมโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหนองอุดมวนารามจนถึงปัจจุบัน

ต้นนิโครธ

ปูชนียวัตถุ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๘ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
  หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง และเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

ศาลาอุโบสถ

 • หอฉัน

  หอระฆัง

  ศาลาบำเพ็ญกุศล

  กุฏิเจ้าอาวาส

  กุฏิสงฆ์

ประวัติเจ้าอธิการทองสน อมโร

เจ้าอธิการทองสน อมโร เจ้าอาวาสวัดหนองอุดมวนาราม

 
ประวัติเดิม
ชื่อ(เดิม) ทองสน บุตรคูณ เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
บิดา นายผึ่ง บุตรคูณ มารดา นางโข่ บุตรคูณ
ภูมิลำเนาเดิม
ที่อยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 
บรรพชาอุปสมบท
อุปสมบท ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วัดหนองงูเหลือมใต้
ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูพิพิตศาสนาการ วัดหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดคำนาง ปิยธมฺโม
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการคำพันธ์ เขมฺจาโร
การศึกษา
 • จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านส้มปล่อย ตำบลประคำ อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์
 • จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๓๓ โรงเรียนผาสุขวิทยาราม (วัดผาสุการาม) ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 •  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกษานักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
 • ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ สอบได้บาลีประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร
 • ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์

 • ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านสมบูรณ์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
 • ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองอุดมวนาราม ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖-๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
 • ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐- ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำรงตำแหน่ง รก.จต.ชำ เขต ๒
 • ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
 • ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์
 • ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลรุง

ถ่ายเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘