วัดนารังกาวราราม

ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Narangka Wararam

Kut Salao Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดนารังกาวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๒ บ้านนารังกาใต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบดกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๐

ประวัติการสร้างวัด

ชื่อเดิม วัดนาละกา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ วัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ประเภทโฉนด เลขที่ ๙๘๔๔ ผู้ขออนุญาตสร้างชื่อ นายแพง วงษ์ศรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

ประวัติวัด

– ภูมิประเทศเดิมชื่อว่า “โพนเพ็กต่ำ” มีลำห้วยเพ็กผ่านทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศใต้มีบึงระนามทิศ ตะวันตกมีทุ่งนาหว้า
– พ.ศ. ๒๔๗๕ การศาสนา วัฒนธรรม วัดนาละกาเริ่มสร้างที่พักสงข์วัดนาละกาโดยมี หลวงปู่ล้อม อนาลโย เป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ให้กำเนิดวัดนาละกา
– พ.ศ. ๒๔๗๕ พ่อใหญ่พั้ว บุญรักษา, พ่อใหญ่พันธ์ ดิษฐ์ประสพ, นายเช็ง ถุงจันทร์, นายบุญสงค์ ขันทอง พร้อมด้วยครอบครัวได้จัดตั้งหมู่บ้าน
– พ.ศ. ๒๕๐๐ ฝ่ายบ้านเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน เขต ๓ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมี จ.ส.ต. นุย เขตจอหอ เป็นหัวหน้าบังคับหมู่มาตั้งฐานกำลังอยู่ในหมู่บ้านด้วย คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นแกนของชาวบ้านจัดการศึกษาพัฒนา ถนนตัดชอยจัดระบบ
การปกครองให้เป็นระเบียบแบบแผน
– พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕o๔ ประชาชนทั่วทุกสารทิศก็ได้อพยบเข้ามารวมกันประมาณ ๓๕๐ หลังคาเรือน
– พ.ศ. ๒๕๐๔ จัดตั้งโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ ต.ช.ด. เป็นผู้จัดการเรียนการสอน
– พ.ศ. ๒๕๐๔ บ้านโนนเพ็กหรือบ้านนาละกา ก็ได้เปลี่ยนนามมาเป็นบ้านนารังกา โดยมีวัดนารังกาวราราม โรงเรียนประชาบาลบ้านนารังกาในสมัยนั้น
– พ.ศ. ๒๕๐๗ เปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
– พ.ศ . ๒๕๑๗ เปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนผู้ใหญ่ในวัด (โรงเรียนวัดนารังกาวิทยากร)
– พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) ณ วัดนารังกาวราราม
– พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
– พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นสำนักศาสนศึกษาวัดนารังกาวราราม

ปูชนียวัตถุ

– พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๕ นิ้ว สูง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๘๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
– พระประธานองค์ยืนในศาลาซุ้มพระ ปางประทานพร สูง 2 เมตร

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

พระประธานองค์ยืนในศาลาซุ้มพระ

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร  ยาว ๓๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารไม้เสริมเหล็ก
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารไม้ ๖ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง และอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑ หลัง

อุโบสถ

ศาลาการเปรียญ

ศาลาบำเพ็ญกุศล

พิพิธภัณฑ์นิมมานสังฆกิจ

พิพิธภัณฑ์นิมมานสังฆกิจ

หอระฆัง

ลำเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดนารังกาวราราม มี ๕ รูป รองเจ้าอาวาส ๑ รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๑ รูป

 • รูปที่ ๑ พระล้อม ฉายา อนาลโย ไม่ปราฏ พ.ศ.
 • รูปที่ ๒ พระบุญจันทร์ ฉายา จนฺทสาโร พ.ศ. ๒๕o๔ – ๒๕o๗
 • รูปที่ ๓ พระครูนิมมานสังฆกิจ ฉายา รกฺขิตญาโณ พ.ศ. ๒๕o๗ – ๒๕๔๒
 • รูปที่ ๔ เจ้าอธิการชาลี ฉายา ชยากโร พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗
 • รูปที่ ๕ พระครูปริยัติธรรมาลังการ ฉายา มนาโป พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
 • รูปที่ ๖ พระทองดี ฉายา สิริจนฺโท รองเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘
 • รูปที่ ๗ พระมหาเฉลิมชัย ฉายา ฉนฺทสุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓

พระครูนิมมานสังฆกิจ

ประวัติพระครูปริยัติธรรมาลังการ 
(พระมหามนูญ มนาโป)

พระครูปริยัติธรรมาลังการ (พระมหามนูญ มนาโป) เจ้าอาวาสวัดนารังกาวราราม

 • ซื่อเดิม มนูญ นามสกุล ศรีลาวัน เกิดวับที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
บิดา นายลา ศรีลาวัน มารดา นางสุบิน ศรีลาวัน
ที่อยู่เลขที่ ๑๑๗  หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ
 • อุปสมบท
อุปสมบทที่วัดนารังกาวราราราม ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จัหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พระอุปัชฌาย์ พระครูนิมมานสังฆกิจ วัดนารังกาวราราม ตำบดกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระกรรมวาจาจารย์ พระทองดี สิริจนฺโท
พระอนุสาวนาจาจารย์ พระชาลี ชยากโร
 • การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดศิริวราวาส

พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดศิริวราวาส

พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 • การปกครอง
๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดนารังกาวราราม
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเจ้าคณะตำบลกุดเสลา
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระอุปัชฌาย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ราชทินนามที่ พระครูปริยัติธรรมาลังการ
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แบ่งเขตการปกครองเป็น ๒ เขต เป็นเจ้าคณะตำบลกุดเสลา เขต ๑

ซุ้มประตูวัด