วัดอินทาราม

บ้านโคกใต้พัฒนา เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

ประวัติวัดอินทารามมีบันทึกในเอกสารเก่าแก่ ดังนี้ วัดอินทาราม (บ้านโคก หมู่ที่ ๒ ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ) ตั้งแต่ก่อนนั้นมาได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ปีฉลู โดยนายอินทร์ กายะชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้ประชุมชาวบ้านโดยตกลงกันตั้งวัดในที่ดินของนายกฤทธิ์ คูณพันธ์ ซึ่งเป็นคนอยู่ในบ้านโคก ได้มอบให้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่เศษ จึงได้ใช้นามเป็น วัดอินทารามและได้ไปนิมนต์พระภิกษุแนม อนาลโย จากวัดบ้านกันจด (วัดทุ่งสว่าง) มาอยู่เป็นหัวหน้าสงฆ์

วัดอินทาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๔๘ ตารางวา

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะประโยชน์
 • ทิศใต้ จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันออก จดที่มีการครอบครอง
 • ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะประโยชน์

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖

ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ พระพุทธรูปพระพุทธโคดมและพระศรีอริยเมตไตรย อัญเชิญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

พระพุทธโคดม / พระศรีอริยเมตไตรย

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๔ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ศาลาการเปรียญหลังเก่าอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง และอาคารไม้ จำนวน ๒ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๕
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง และเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

 • รูปที่ ๑ พระชิม
 • รูปที่ ๒ พระกวน
 • รูปที่ ๓ พระเสน
 • รูปที่ ๔ พระบน
 • รูปที่ ๕ พระจินดา ฉนฺทธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๑
 • รูปที่ ๖ พระทองสุข ฐิตญาโณ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๗
 • รูปที่ ๗ พระมิน มุนิวํโส พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑
 • รูปที่ ๘ พระสุข อริยวํโส พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
 • รูปที่ ๙ พระปรึม กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๕๒
 • รูปที่ ๑๐ พระเป็ม ขันติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒
 • รูปที่ ๑๑ พระฉัตรลักษณ์ คุณสาโร พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน

พระอธิการปรึม กนฺตสีโล 

มณฑปพระปรึม กนฺตสีโล

พระฉัตรลักษณ์ คุณสาโร เจ้าอาวาสวัดอินทาราม


รายนาม บุคลากร วัดอินทาราม

แต่งตั้งเมื่อ ๑๓ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไวยาวัจกรวัด

๑. นายสมควร วิลัย หมู่ ๑

๒. นายสมบัติ เพชรงา หมู่ ๑๕

๓. นายสวาท เต่าทอง หมู่ ๑๒

๔. นายวิมล จินดาชาติ หมู่ ๑๔

กรรมการวัด จำนวน ๑๕ ท่าน

หมู่ที่ ๑๔

๑. นายรถ คูณสุข

๒. นายพันธ์ บุตรมั่น

๓. นายสุวิน จินดาชาติ

๔. นายพรชัย บุวพรม

๕. นายอภิสิทธิ์ คูณสุข

หมู่ที่ ๑๕

๑. นายเส็ง ศิลศร

๒. นายสังเวียน บุตรศรี

๓. นายพงษ์ศักดิ์ เทพพล

๔. นายโท กายะชาติ

หมู่ที่ ๑๒

๑. นายณรวย ย่อมพันธ์

๒. นายวัชรินทร์ สารสาตร์

๓. นายทวีศักดิ์ คืนผล

หมู่ที่ ๑

๑. นายสวน เขียวหอม

๒. นายสุบรร โทชัย

๓. นายสนธยา คืนผล