วัดขะยูง

Wat Khayung


ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

Nam Om Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

ประวัติวัดขะยูง

วัดขะยูง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗๙ บ้านขะยูง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์ภาค ๑๐ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับบ้านไหล่ดุม ตำบลสังเม็ก ทิศใต้ จรดกับบ้านเดียงตะวันออก ตำบลสังเม็ก ทิศตะวันออก ติดกับบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลสังเม็ก ทิศตะวันตกติดกับบ้านกุดปลาขาว บ้านโนนสำเริง ตำบลน้ำอ้อม วัดมีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๘ เส้น ๖ วา ๔ ศอกจรดที่ชาวบ้าน ทิศใต้ยาว ๘ เส้น ๕ วา ๕ ศอก ติดลำน้ำห้วยขะยูง ทิศตะวันออกยาว ๕ เส้น ๕ วา ๑ ศอก จรดที่ชาวบ้าน ทิศตะวันตกยาว ๖ เส้น ๑๒ วา ๓ ศอก ติดกับถนนและโรงเรียนบ้านขะยูง โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๐๕๐

วัดขะยูง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีพระราชวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร ๓๐ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๘๕ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ (ศาลาธรรมาวุธ)

องค์ใหญ่ ปางมารวิชัย (พระพุทธชินราช) ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร ๑๐ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
องค์เล็ก ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร ๓๕ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๘๐ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

 • พระประธานหอฉัน

องค์ใหญ่ ปางมารวิชัย (พระพุทธชินราช) ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร ๙๕ เซนติเมตร
องค์เล็ก ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑ เมตร สูง ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร

 • พระพุทธพยูงมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

พระประธานประจำอุโบสถ

พระพุทธพยูงมงคล

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เสร็จสมบูรณ์ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
 • ศาลาการเปรียญ(ศาลาธรรมาวุธ) กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ฆณฑปรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูปัญญาวิริยาภรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง อาคารไม้ จำนวน ๖ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
 • หอระฆัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
 • โรงครัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง สร้างเมืี่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ หอสรงน้ำพระ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหอกลอง จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔

หอระฆัง

ศาลเจ้าแม่ตะเคียน

รูปเหมือนหลวงพ่อพระครูปัญญาวิริยาภรณ์

มณฑปรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูปัญญาวิริยาภรณ์

ศาลาอเนกประสงค์

การบริหารและการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระอธิการสุพล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
๒. พระอธิการกลั่น จนฺทโชโต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๐
๓. พระอธิการแคล้ว เตชปญฺโญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕
๔. พระอธิการเผือก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๐
๕. พระอธิการศูนย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓
๖. พระอธิการพันธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๔
๗. พระครูปัญญาวิริยาภรณ์ (ยนต์ ปญฺญาธโร) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๓๙
๘. พระครูวีรธรรมาวุธ (แมน มหาวีโร) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน

พระครูวีรธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดขะยูง/เจ้าคณะตำบลชำ

ประวัติพระครูวีรธรรมาวุธ
ชื่อ พระครูวีรธรรมาวุธ ฉายา มหาวีโร วิทยฐานะ น.ธ. เอก พธ.บ. ศษ.ม.
สถานะเดิม
ชื่อ แมน นามสกุล ไชยศรีษะ
เกิดปีขาล วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
บิดา นายทอน ไชยศรีษะ มารดา นางชอน ไชยศรีษะ
ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรพชาอุปสมบท
วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมธรรมคุณ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระกรรมวาจาจารย์ พระบุญธรรม วิสุทฺโธ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอนุสาวนาจารย์ พระวุฒินันต์ ชวนปญฺโญ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยฐานะ
– พ.ศ. ๒๕๒๙ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน บ้านคล้อโคกกว้าง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๖ จบการศึกพาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
– พ.ศ. ๒๕๔๘ จบการศึกพาระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาพิเศษ มีความรู้ทางด้านใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel
ความชำนาญการ ชำนาญงานต้านนวกรรมต่าง ๆ เช่น งานปูน งานไม้ทุกชนิต เป็นต้น
๑) งานไม้ สามารถปลูกสร้างเสนาสนะต่าง ๆ โดยเขียนแบบแปลนแผนผัง และออกแบบโครงสร้างได้ด้วยตนเอง
๒) งานปูน สามารถก่ออิฐถือปูน เทโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน ทาสี สามารถอ่านแบบแปลนแผนผัง และควบคุมการก่อสร้างได้

งานปกครอง
– พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาส วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลในเขตอำเภอกันทรลักษ์ใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชำ
– ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
– ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชำ
สมณศักดิ์
– พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวีรธรรมาวุธ ( จร.ชท.)
– พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการพระครูชั้นโท เป็นชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พระครูวีรธรรมาวุธ

งานศึกษา
– พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน เป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ วัดกระบี่
– พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๑๐
– พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตามโครงการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
– พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจุจุบัน เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
– พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท – เอก สนามสอบวัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานเผยแผ่
– พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน้ำอ้อม(อ.ป.ต.) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน้ำอ้อม(อ.ป.ต.) อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรโครงการอบรมพระภิกษุนวกะ คณะสงฆ์อำเภออำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
-พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวิทยากโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

– พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรต้านยาเสพติด ประจำโรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวิทยากรโครงการอบรม “คุณธรรม จริยธรรม” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัตโดยโรงเรียนพนมดงรัก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวิทยากรโครงการอบรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานสาธารณูปการ
(๑) งานก่อสร้างถาวรวัตถุ ภายในวัด
– พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ที่วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
– พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการก่อสร้างกฏิสงฆ์ ที่วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๓ หลัง
(๒) งานบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด
– พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์หอฉัน ที่วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานศึกษาสงเคราะห์
– พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเวลา ๕ ปี เป็น จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๑ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๒ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสมทบพัฒนาการศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๓ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พ.ศ. ๒๕๖๔ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

– พ.ศ. ๒๕๖๕ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนบ้านขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านขะยูงเป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการจัดตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์วัดขะยูง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
งานสาธารณะประโยชน์
– พ.ศ. ๒๕๖๑ บริจาคเงินให้แก่หมู่บ้านคล้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขาและปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานข้านคล้อ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕o ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
– พ.ศ.๒๕๖๒ ได้บริจาคเงินให้แก่หมู่บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บริจาคเงินให้แก่หมู่บ้านคล้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องเสียง และเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บริจาคเงินให้แก่หมู่บ้านตะเคียนบังอีง หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการก่อสร้างฌาปนสถานบ้านตะเคียนบังอีง เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้บริจาคถุงยังชีพให้แก่สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้บริจาคเงินให้แก่หมู่บ้านขะยูง หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลปู่ตาบ้านขะยูง ทั้ง ๒ หมู่ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้บริจาคเงินให้แก่บ้านตายอ หมู่ที่ ๗ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศล และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานบ้านตายอ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้บริจาคเงินให้แก่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ภาพถ่ายในอดีตวัดขะยูง

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๔๘

บวชสามเณรในอดีต

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง

ศาลาการเปรียญหลังเก่า สร้างเมืื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗

กุฏิหลังเดิมที่พระครูวีระ เจ้าอาวาส ได้สร้างก่อนจะรื้อออก ขยับและสร้างหลังปัจจุบัน

ภาพกุฏิหลังเก่า ปัจจุบันได้นำออกและสร้างศาลาหอฉัน

ภาพคณะศิษย์และอาจารย์ อำเภอกันทรลักษ์ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

ศิษย์สังกัดวัดโคกโพน ๑.พระครูโสภณปัญญาประสุต (ซ้าย) ๒.พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ (กลาง) ๓.พระครูวีรธรรมาวุธ (ขวา)

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง

ภาพถ่ายพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๔๙ ปี ๒๕๔๗

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง

งานกฐินสามัคคี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาพชาวบ้านร่วมพิธีทรงน้ำพระวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาพกุฏิด้านหลังเป็นหลังเดิม ปัจจุบันได้นำออกและสร้างศาลาหอฉัน

ทำพิธีมหานิยม ให้โยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ถ่ายปี พ.ศ. ๒๕๔๓

งานสังฆทานวัดขะยูง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง

ภาพถ่ายในอดีต/วัดขะยูง