วัดหนองหิน

ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Nong Hin

Du Subdistrict, Prang Ku District,
Sisaket Province

ความเป็นมา

วัดหนองหิน ก่อนการย้ายวัด มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ตั้งอยู่บ้านหิน ข้างหนองน้ำ ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๐ รวม ๗ ปี มีกุฏิสงฆ์ ๔ หลัง กุฏิหลังใหญ่ ๖ หลัง ศาลาอเนกประสงค์
๑ หลัง ห้องน้ำ ๑ หลัง ๒ ห้อง เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ไม่สามารถจัดตั้งวัดได้ตามหลักเกณฑ์ในสมัยนั้น ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นายเสมือน อักษร ได้หารือกับชาวบ้าน เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างวัดจากเงินสะสมของวัด ได้ซื้อที่ดินของนายแนม อักษร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๒ ตารางวา

การก่อตั้งเริ่มต้นจากการสร้างศาลาอเนกประสงค์ หลังจากสร้างเสร็จมีความคิดอยากไปนิมนต์พระมาจำพรรษาในที่พักสงฆ์ ในระหว่างการก่อสร้าง หลวงพ่อเซ วัดบ้านโป่ง ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แวะติดตามการก่อสร้างอยู่เสมอ เมื่อสร้างเสร็จ หลวงพ่อเซ จึงได้เข้ามาจำพรรษา และเป็นผู้นำสงฆ์ในช่วงนั้น ต่อมาหลวงพ่อเซย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

 ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ วัดได้จัดงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี
วัดหนองหินได้จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้รับการประกาศให้เป็น “วัดสีขาวปลอดยาเสพติด” จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
หลวงพ่อองค์ดำ
หลวงพ่อองค์ดำ จากกระเทศอินเดีย ได้รับจากหลวงพ่อวัดระหาร ถวายให้ ซึ่งเป็นพระสำคัญองค์หนึ่ง โดยชาวบ้านให้ความศรัทธา และเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน

หลวงพ่อศิลา
หลวงพ่อศิลามาจากวัดเสาหิน กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านเชื่อว่าหากใครมาขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานและการเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ จะสมปรารถนา

การบริหารการปกครอง

รูปที่ ๑ หลวงตาเซ พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕
รูปที่ ๒ พระเขมร พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖
รูปที่ ๓ หลวงพ่อภู ๒๕๓๖ สืบเนื่องจากพระเขมร(รูปที่ ๒) ย้ายกลับประเทศกัมพูชา ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์หลวงพ่อภูที่วัดบ้านบึง ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ มาจำพรรษา ต่อมาหลวงพ่อภูไม่ค่อยสบายได้ย้ายกลับบ้าน จึงไปนิมนต์หลวงตาปรางค์ วัดโนนดู่ มาจำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
รูปที่ ๔ หลวงตาปรางค์
รูปที่ ๕ พระใจ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๓๘ พระใจได้มาจำพรรษาและนิมิตรเห็นว่าสถานที่ตั้งวัดเดิมนั้นพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นยาก อีกทั้งไม่สามารถขอจัดตั้งเป็นวัดตามกฎหมายได้ จึงได้ย้ายสถานที่สร้างวัดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเป็นวัดหนองหินในปัจจุบัน
รูปที่ ๖ หลวงพ่อปรางค์ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำพรรษาอยู่ ๑ พรรษา
รูปที่ ๗ หลวงตาจันทร์ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ ท่านป่วยจึงละสังขาร
รูปที่ ๘ พระนิค ได้รักษาการหัวหน้าที่พักสงฆ์ (ลาสิกขา)
รูปที่ ๙ พระน้อย พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ต่อมาพระน้อยได้ไปศึกษาบาลีที่สระแก้วแล้วไม่ได้กลับมา
รูปที่ ๑๐ หลวงตาอินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ท่านย้ายไปจำพรรษาที่อื่น วัดจึงขาดเจ้าอาวาสดูแล กลายเป็นวัดร้าง
รูปที่ ๑๑ พระสมาน จารุวณฺโณ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านหนองหินได้ไปนิมนต์พระสมานที่วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์มาเป็นเจ้าอาวาส และท่านได้ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

พระครูจารุวรรณพิมล เจ้าอาวาสวัดหนองหิน

ประวัติพระครูจารุวรรณพิมล
สถานะเดิม
ชื่อ สมาน  อักษร เกิดปีชวด วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
บิดา นายเคือง อักษร มารดา นางสอน อักษร
การศึกษา
– จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
– ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี
– ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
– ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
บรรพชา
บรรพชาเมื่ออายุ ๒๕ ปี วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดโนนดู่ ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิกรมธรรมโสภินทร์
อุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๕ ปี วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดโนนดู่ ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิกรมธรรมโสภินทร์
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูอภินันท์สังฆกิจ
พระอนุสาวนาจารย์ พระสุวรรณ  ติสฺสวํโส
ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาส วัดศิลาอาสนาราม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหนองหิน ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอนุสาวนาจารย์จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานหน่วยสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนหนองคูวิทยา
๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการ
ออกศึกษาปฏิบัติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้สำเร็จการอบรมธุดงค์วัตรตามโครงการเดินธุดงค์ตามป่าเขาลำเนาไพร จากสำนักปฏิบัติธรรมสีลปาวัน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เข้าร่วมโครงการธุดงค์ธรรมจาริกเทิดพระเกียรติ (ทศพิธสามัคคีธรรม) รุ่นที่ ๔ จังหวัดพัทลุงถึงจังหวัดนครราชสีมา
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เข้าร่วมโครงการธุดงค์จาริกเดพระเกียรติทศพิธสามัคคีธรรมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดนครราชสีมา
การก่อสร้างอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุภายในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ สร้างศาลาอเนกประสงค์
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ สร้างกุฏิสงฆ์เจ้าอาวาสหลังใหม่ขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่ม ๒ ห้อง ห้องน้ำ ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่ม ๒ หลัง ห้องน้ำ ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ สร้างกุฏิเพิ่ม ๓ หลัง ห้องน้ำ ๒ หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ สร้างหอฉัน ๑ หลัง ห้องน้ำ ๑ หลัง ๙ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้างอุโบสถ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เริ่มก่อสร้างซุ้มประตู
พ.ศ. ๒๕๖๕ สร้างโรงครัว
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สร้างพระพุทธพระสิกขี
ทศพลญาณ (หลวงพ่อสมปรารถนา) ขนาดหน้าตัก ๕ เมตร ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๑ เมตร
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
๑-๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพระวิทยากรป้องกันยาเสพติดปลุกพลังแผ่นดิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สมณศักดิ์
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระอธิการสมาน  จารุวณฺโณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นพระครูจารุวรรณพิมล
ไวยาวัจกรวัด
• นายเสมือน อักษร
• นายอสิพงษ์
• นายบุญทวี เอื้อสามาลย์
• นายสังวาลย์ สีสัน
• นางวิมลพรรณ อักษร
• นายสำลี อักษร
• นายศักชาย อสิพงษ์