ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ถวายผ้าพระกฐินทาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน

ปลายฝน ต้นหนาว พรางมาถึง
พระพุทธองค์ ทรงเห็นใจ ในความยาก
ทนลำบาก ตรากตรำ เฝ้าสั่งสม
อนุญาต ผ้ากฐิน อันอุดม
หานุ่งห่ม เปลี่ยนผืนใหม่ ใจสบาย
วิสาขา อุบาสิกา พอทราบเรื่อง
จิตปราดเปรื่อง ถวายผ้า อย่างมั่นหมาย
ตั้งศรัทธา กุศลใหญ่ ไม่เสื่อมคลาย
ดำรงหมาย พุทธศาสตร์ ชาติก้าวไกล
เริ่มต้นกาล ถวายทาน ผ้ากฐิน
จนอาจิณ เรื่อยมา พาขานไข
ประเพณี ที่สำคัญ ของชาวไทย
ดำรงมั่น สืบไป ในทุกกาล
สังฆกรรม สำคัญ ของพระสงฆ์
ผู้ดำรง ธรรมวินัย ได้สืบสาน
สาธุชน ชาวพุทธเรา ทุกวงวาน
เหล่าลูกหลาน ให้สานต่อ มรดกไทยฯ

พระสงฆ์…ได้ผ้า
ศรัทธา…ได้บุญ
วัดได้ทุน..ไว้บำรุงศาสนสถาน