วัดจำนัน

ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT CHAMNAN

Suan Kluai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ

ประวัติความเป็นมา

วัดจำนัน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๓ บ้านจำนัน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของ บ้านจำนัน มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๔๕๕ เล่มที่ ๔๑๕ หน้า ๕๕ และเลขที่ ๑๘๓๙๕ เล่มที่ ๑๘๔ หน้า ๕๙ โดยได้รับการบริจาคจากนายเหมือน นุเล, นายเพ็ง กองแสง และนางคำดี พิมพ์พงษ์

อาณาเขตวัด

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินชาวบ้าน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

เดิมเรียกกันว่า “วัดบ้านจำนัน” เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ โดยมีพระมหาวิจิตร วิสุทฺธจิตฺโต เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์ นายผุย ศรีจำปา เป็นผู้นำฝ่ายฆราวาสและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น ในสมัยนายเพ็ง กองแสง เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยมีพระครูวัชรพัฒนวิธาน เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์ นายหนูพร อินทร์สุข เป็นผู้นำฝ่ายฆราวาส พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งวัด ในสมัยนายเส็ง บุญเพ็งผู้ใหญ่บ้าน และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดจำนัน”

หลวงพ่อพระครูนิมมานสังฆกิจ

พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๐ หลวงพ่อพระครูนิมมานสังฆกิจ (หนูกาลรกฺขิตญาโณ ดำริห์) รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าอาวาสวัดนารังกาวราราม ตำบลกุดเสลา ได้เมตตาเข้ามาดูแลพัฒนาวัดให้มีความเจริญมั่นคง และได้มอบหมายให้พระครูวัชรพัฒนวิธานดำเนินการพัฒนาวัดสืบต่อมา
ปูชนียวัตถุ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระโตโคตะมะ) ขนาดหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๒๔.๕๐ เมตร
สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
อาคารเสนาสนะ
๑. ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๗
๒. ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ
๓. เมรุ ๑ หลัง สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖
๔. กุฎีสงฆ์ ๗ หลัง
ทำเนียบเจ้าวัด, เจ้าอาวาส และผู้รักษาการ แทนเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสผู้ปกครองดูแลวัดเท่าที่สามารถสืบค้นหาได้ ด้งนี้
รูปที่ ๑ พระมหาวิจิตร วิสุทฺธจิตฺโต พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๑๑
รูปที่ ๒ พระธัมมา ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๓
รูปที่ ๓ พระคำตัน คมฺภีรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๖
รูปที่ ๔ พระบุญ ปุญฺญภาโค พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๒๔
รูปที่ ๕ พระประยุทธ ปยุตฺโต พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘
รูปที่ ๖ พระพันธ์ พนฺธมุตฺโต พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๕
รูปที่ ๗ พระกัณหา กนฺตปุญฺโญ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๐
รูปที่ ๘ พระครูวัชรพัฒนวิธาน (เวียงชัย) วชิโร  พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน
ประวัติพระครูวัชรพัฒนวิธาน (เวียงชัย) วชิโร

พระครูวัชรพัฒนวิธาน (เวียงชัย) วชิโร เจ้าอาวาสวัดจำนัน,รองเจ้าคณะตำบลสวนกล้วย

  • สมณศักดิ์ที่รับพระราชทาน 
– ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชั้นสมณศักดิ์ จร.ชท. ราชทินนาม พระครูวัชรพัฒนวิธาน พัดยศ เจ้าอาวาส ลำดับชั้น โท

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงหราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ แต่งตั้ง พระครูวัชรพัฒนวิธาน (เวียงชัย) วชิโร

  • สถานะเดิม
ชื่อ เวียงชัย นามสกุล แก้วพวง
บิดา นายมี แก้วพวง มารดา นางบัวพันธ์ แก้วพวง
เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ปีชวด
บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • อุปสมบท
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ วัดนารังกาวราราม
ตำบลกุดเสลา เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูนิมมานสังฆกิจ
พระกรรมวาจารย์ พระทองดี สิริจนฺโท
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการชาลี ชยากโร
  • วิทยฐานะทางการศึกษา
– ปีการศึกษา ๒๕๒๘ จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จากโรงเรียนบ้านนารังกา ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดนารังกาวราราม
  • ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์      
– ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
– ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจำนัน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพวันฉลองสมโภชหลวงพ่อพระโตโคตะมะ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖    

งานสมโภชหลวงพ่อพระโตโคตะมะและปฏิบัติธรรมประจำปี จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

งานทำบุญถวายมหาสังฆทาน
และนุ่งผ้าไทยใส่บาตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖