วัดทุ่งศรีนวล

ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Thung Sri nuan

Suankluai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

หลวงพ่อพระโตโคตะมะ

ประวัติวัดทุ่งศรีนวล

วัดทุ่งศรีนวล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขนวน ตำบลสวนกลัวย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ทางดัานทิศตะวันออกของบ้านทุ่งขนวน มีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๕๙ และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา โดยได้รับการบริจาคจากพี่น้อง ๒ คน คือ นายคำ พันธ์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน และนายอ่อน พันธ์สว่าง ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดเป็นเบื้องต้น ภายหลังได้รับการบริจาคเพิ่มเติมจากนางเหง้า พันธ์สว่าง, นางโหง่น พันธ์สว่าง, นายจันทร์ดี กันยาสาย, นายติ่ง ดุษฎีกุล, ครูเสน่ห์ โพธิ์ทอง และนายสิม สมภาวะ

เดิมเรียกกันว่า “วัดบ้านทุ่งขนวน” เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ โดยมีนายคำ พันธ์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน, นายอ่อน พันธ์สว่าง พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น

ตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ โดยมีพระอธิการพรมมา(หลวงปู่น้อย) อติภทฺโท เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์ นายคำ พันธ์สว่าง ผู้ใหญ่บ้าน, นายอ่อน พันธ์สว่าง พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งวัด และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดทุ่งศรีนวล”
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสาธารณะ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับถนนสาธารณะ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนสาธารณะ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ

๑. อุโบสถ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ ผูกพัทธสีมา พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. ศาลาการเปรียญสองชั้น ชื่อ “ศาลาสารกิจบริหารานุสรณ์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๓. ศาลาหอฉัน ๑ หลัง สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. ศาลาแฝดทรงไทย ๑ หลัง สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗
๖. เมรุ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๔
๗. กุฎีสงฆ์ ๑๑ หลัง

ปูขนียวัตถุ

๑. พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ๒ องค์ ได้มาจากวัดภูน้อย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔
๒. พระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อพระโตโคตะมะ)
ขนาดหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๒๔.๕๐ เมตร สร้าง พ ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
๓. เจดีย์บรรจุอัฐิและรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูสารกิจบริหาร

พระประธานประจำอุโบสถ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

เจดีย์บรรจุอัฐิและ รูปเหมือนหลวงพ่อ พระครูสารกิจบริหาร

การบริหารและการปกครอง

เจ้าอาวาสผู้ปกครองดูแลวัดเท่าที่สามารถสืบค้นหาได้ ดังนี้
รูปที่ ๑ พระอธิการพรมมา (น้อย) อติภทฺโท พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๐๑
รูปที่ ๒ พระพันธ์ ดูแลวัดช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๑
รูปที่ ๓ เจ้าอธิการสิงห์ จนฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๙
รูปที่ ๔ พระอธิการเกษมสันต์ สญฺญโม พ.ศ. ๒๕o๙-๒๕๑๕
รูปที่ ๕ พระบุญดาว ติสาโร พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓
รูปที่ ๖ พระบัวพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗
รูปที่ ๗ พระครูสารกิจบริหาร (ตาด) ขนฺติโก พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๕๒
รูปที่ ๘ พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ (สุทธี) สุเมโธ พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน
หมายเหตุ
– รูปที่ ๑ พระอธิการพรมมา อติภทฺโท ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ อายุ ๗๔ พรรษา ๑๗ น.ธ. โท ตามแถลงการณ์คณะสงฆ์ปี ๒๔๙๘ อนึ่ง ช่วงประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๙๙-๒๕๐๑ ท่านซราภาพมาก จึงได้ไปพักรักษาตัวที่วัดเขื่อนช้าง (วัดเขื่อนช้างเก่า ทุกวันนี้เป็นที่นาชาวบ้าน ไม่ใช่วัดเขื่อนช้างในปัจจุบันนี้) และมรณภาพ ณ วัดเขื่อนช้าง
– รูปที่ ๒ พระพันธ์ ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส แต่ท่านได้เข้ามาช่วยดูแลวัดช่วงที่พระอธิการพรมมา อติภทฺโท ชราภาพ ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๑
– รูปที่ ๕ พระบุญดาว ติสาโร ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส แต่ท่านได้เข้ามาช่วยดูแลวัดช่วงที่พระอธิการเกษมสันต์ สญฺญโม ไปศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๓

พระครูสารกิจบริหาร (ตาด) ขนฺติโก

เหรียญรุ่นแรก
พระครูสารกิจบริหาร ปี ๒๕๓๙

การศึกษา

มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนปีพุทธศักราช ๒๕๒๑, แผนกบาลี เปิดสอนปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

 

ประวัติพระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีนวล/เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ ฉายา สุเมโธ
 • สมณศักดิ์ที่รับพระราชทาน 
– ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ชั้นสมณศักดิ์  จต.ชท. ราชทินนาม พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ พัดยศ เจ้าคณะตำบล ลำดับชั้นโท
– ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ชั้นสมณศักดิ์ จต.ชอ. ราชทินนาม พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ พัดยศ เจ้าคณะตำบล ลำดับชั้นเอก
 • ประวัติเดิมก่อนอุปสมบท
ชื่อ(เดิม) สุธี แจ่มเชื้อ ชื่อเล่น ธี เกิด ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
บิดา นายหงส์ แจ่มเชื้อ มารดา นางนก แจ่มเชื้อ
ที่อยู่เลขที่ ๐๘๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • การบรรพชาอุปสมบท
    การบรรพชา
บรรพชา ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วัดทุ่งศรีนวล
ตำบลสวนกลัวย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูสารกิจบริหาร วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกลัวย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
    การอุปสมบท
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกลัวย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูสารกิจบริหาร วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกลัวย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระกรรมวาจาจารย์ พระประพันธ์ ธมฺมทินฺโน
พระอนุสาวนาจารย์ พระถาวร ยุตฺตสีโล
 • วิทยฐานะทางการศึกษา 
– ปีการศึกษา ๒๕๑๒ จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๑๘ จบระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖ จากโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๒๓ จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
– ปีการศึกษา ๒๕๓๗  จบนักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๔๖  จบเปรียญธรรม ๓ ประโยค
– จบระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ตำบลบางปุด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • ตำแหน่ง
  – ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
  – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ลำดับชั้นเอก วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ตำแหน่งงานพิเศษ
  – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันเป็นครูสอนศีลธรรม
  – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ภาพถ่ายในอดีต

ภาพถ่ายงานบุญมหาสังฆทาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖