วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


WAT NAMTHIP RATTANARAM

Lalai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านคำโปรย เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

วัดน้ำทิพย์รัตนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เดิมเป็นที่พักสงฆ์แดนทิพย์โพธิ์ญาณตั้งอยู่บนพลานหินมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ซึ่งมีคุณพ่อตี๋ พรมพิลา เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อเป็นวัดไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชุมชนเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะตามลำดับ คือ สร้างศาลาการเปรียญ ขนาด ๑๖ * ๒๕ เมตร ขึ้น ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง และหลังจากนั้นคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการขอสร้างขอตั้งวัดให้ถูกต้องโดยมี นายตี๋ พรมพิลา ในคณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานจนได้ประกาศเป็นวัดถูกต้องจากสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ ในวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีชื่อในประกาศว่า วัดน้ำทิพย์รัตนาราม

พระพุทธรูปสำคัญของวัด

๑. หลวงพ่อพระขวัญ
๒. หลวงพ่อพระแก้ว
๓. หลวงพ่อพระคูณเมือง
๔. หลวงพ่อพระแสนเมือง
๕. หลวงพ่อพระศรีเมือง

ปูชนียวัตถุ

– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตัก กว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๒.๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาณาเขตวัด

  • ทิศเหนือ จดที่มีการครอบครอง
  • ทิศใต้ จดที่มีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก จดที่มีการครอบครอง
  • ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ

  • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
  • กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง และอาคารไม้ ๒ หลัง
  • ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง
  • โรงครัว จำนวน ๑ หลัง
การบริหารและการปกครอง
๑. พระครูปลัดคำหล้า อริยวํโส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน

ประวัติพระครูปลัดคำหล้า อริยวํโส  

พระครูปลัดคำหล้า อริยวํโส เจ้าอาวาสวัดน้ำทิพย์รัตนาราม

ประวัติฐานานุกรมที่ได้รับ 
๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   ตำแหน่งฐานานุกรม  พระครูปลัด  ฐานานุกรมใน  พระเทพกิตติมุนี
ประวัติเดิมก่อนอุปสมบท
ชื่อ(เดิม) คำหล้า นามสกุล(เดิม) เกษมะณีย์ ชื่อเล่น คำหล้า
เกิด ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
บิดา นายโพธิ์ เกษมะณีย์ มารดา นางกุ้งศรี เกษมะณีย์
ที่อยู่เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์       จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรพชาอุปสมบท
การบรรพชาสามเณร
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วัดน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูวารีคุณากร สังกัดวัดของ
พระอุปัชฌาย์ วัดน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การอุปสมบท
๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดสามโคกพัฒนาราม ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูวารีคุณากร สังกัดวัดของพระอุปัชฌาย์ วัดน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสมาน อาจาโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุภัทกิตยาภรณ์

วิทยฐานะ
– ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านไฮ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริวราวาสวิทยา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดชัยมงคล

ตำแหน่ง
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดน้ำทิพย์รัตนาราม ตำบลละลายอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูปลัดคำหล้า อริยวํโส
ท่านมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาขอมได้และยังได้ศึกษาตำรายาจากคำภีร์ใบลานภาษาขอมโบราณ
จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านยาแผนโบราณและสมุนไพร

ภาพงานสังฆทาน ปี ๒๕๖๖