วัดผือเก่าธรรมาราม

ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอเจริญพรขอบคุณ

เจ้าภาพกฐินพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน

ในการทอดกฐินสามัคคีถวาย

ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

ยอดรายรับกฐินสามัคคีวัดผือเก่าธรรมาราม มียอดรายรับทั้งหมด ๘๑๐,๔๘๓ บาทถ้วนและไม่มีการหักค่าใช้จ่าย ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเจ้าภาพกฐินคือ พ.ต.ต.โฆษิต ยอดศรี พร้อมครอบครัวยอดศรีทุกท่านร่วมกันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านผือเก่าทุกท่านและสายกฐินทุก ๆ สายที่ร่วมแรงร่วมใจจนบุญมหากฐินประสบผลสำเร็จ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้ร่วมบุญทั้งครอบครัว ญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกทิพราตรีกาลเทอญ