วัดบ้านม่วงเป

ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Ban Muang Pae

Nong Kung Subdistrict, Non Khun District,
Sisaket Province

วัดบ้านม่วงเป เลขที่ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา
อาณาเขต
 • ทิศเหนือ จดที่ปู่ตา
 • ทิศใต้ จดที่ดินบ้านนายมี กล้าหาญ
 • ทิศตะวันออก จดที่นานายมี กล้าหาญ
 • ทิศตะวันตก จดที่ดินบ้านนางจันดี สายโส

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดบ้านม่วงเป ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีคุณพ่อถม โททอง คุณพ่อบุ สุขหุ้ม คุณพ่อทอง คูหา มีผู้ใหญ่ชา ผาลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายคณะสงฆ์มีพระภิกษุจั้น เป็นประธาน ได้ขอแผ่ (ขอรับบริจาค) ที่ไร่ที่สวนเพื่อตั้งวัด

พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้สร้างกุฏิขึ้น ๑ หลัง และได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง คณะสงฆ์ได้ใช้อุโบสถน้ำ (สิมน้ำ) ที่หนองคูหา ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร ทำสังฆกรรม

พ.ศ. ๒๔๙๒ พระอธิการปาน อิสิญาโน (คำศรี) ได้พร้อมใจกันกับ ชาวบ้านสร้างอุโบสถขึ้น ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ขุดบ่อน้ำ ๒ แห่ง ในบริเวณวัด ๑ บ่อ อยู่นอกวัด ๑ บ่อ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ พระอธิการปาน  อิสิญาโน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลโนนค้อเขต ๒ ซึ่งมีวัดในเขตการปกครอง ๗ วัด

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พระร่วงหลังรางปืนพุทธมงคลมุนี แกะสลักด้วยไม้ตะเคียน ขนาดสูง ๒.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประดิษฐาน ณ มณฑป
 • พระประธานปางพระพุทธชินราช หน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๕๒ นิ้ว

พระร่วงหลังรางปืนพุทธเคียนทองมงคลมุนี

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
 • ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
 • กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๕ หลัง
 • วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ศาลาเอนกประสงค์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เมรุเผาศพ จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

อุโบสถหลังเก่า

การศึกษา

– มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
– มีโรงเรียนการกุศลของวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

การบริหารและการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระจันทร์ จนฺทวํโส พ.ศ. ๒๔๗๐
๒. พระภิกษุแนะ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. พระปั้น สุขิโต พ.ศ. ๒๔๘๐
๔. พระทองดี ปัญญาทีโป พ.ศ. ๒๔๘๕
๕. พระลี ถาวโส พ.ศ. ๒๔๘๗
๖. พระอธิการปาน อิสิญาโน พ.ศ. ๒๔๙๑
๗. พระประพันธ์ พุทธวํโส
๘. พระสมบูรณ์ ฐานวโณ
๙. พระอธิการคำ โอภาโส พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๐. พระครูสิทธิกิติสาร พ.ศ. ๒๕๒๖

พระครูสิทธิกิติสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วงเป