วัดบ้านหนองแวง

ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Ban Nong Waeng

Nong Kung Subdistrict, Non Khun District,
Sisaket Province

วัดบ้านหนองแวง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดบ้านหนองแวงตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่ตั้งปลายนาของคุณตาเฮา โพธิ์ชัย ซึ่งมีป่าไม้จิก ไม้รังและต้นประดู่นา และชาวบ้านเรียกติดปากว่า วัดศรีธาตุ เพราะคนบวชอยู่ก่อนชื่อ ศรีธาตุ ต่อมาภายหลังคณะสงฆ์ได้สำรวจ ชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อว่า วัดบ้านหนองแวง และได้ใช้ชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ

– พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๒๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
– พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก กว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

การบริหารการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาส ดังนี้
๑. พระศรีธาตุ โอภาโส พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๐
๒. พระอาจารย์ตุ่น ฐานวโร พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๙๐
๓. พระเผือ ธมฺมธโร พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๑๕
๔. พระอธิการบุญหนา พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๒๗
๕. พระครูอินทสารนุกิจ (เนา อินฺทสโร) พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน

พระครูอินทสารนุกิจ (เนา อินฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแวง

อาณาเขต

ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๔๖ ตารางวา
ทิศเหนือ จดทุ่งนา
ทิศใต้ จดทุ่งนา
ทิศตะวันออก จดทุ่งนา
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์