วัดเหล่าเสน

ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Lao Sen

Bok Subdistrict, Non Koon District,
Sisaket Province

แบบจำลอง มหาเจดีย์พระธาตุศรีโนนคูณ

ความเป็นมา

วัดเหล่าเสน ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าเสน หมู่ที่ ๔ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ เกือบ ๒๐ ไร่

การตั้งวัดบ้านเหล่าเสนหลังจากการตั้งหมู่บ้านได้ ๕ ปีในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖ ชาวบ้านจึงได้ปรึกษากันเกี่ยวกับการตั้งวัด ซึ่งมีพ่อใหญ่บัว หมุดหมั่น เป็นหัวหน้าและจึงตกลงกันที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการบำเพ็ญบุญกุศลต่าง ๆ โดยพ่อใหญ่บัว หมุดหมั่น ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจำนวน ๖ ไร่ ๗๐ ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระครูวิจิตรธรรมานนท์ ได้ประชุมคณะกรรมการวัดเรื่องการขอชื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มเติมอีก ๓ งาน ๓๔ ตารางวา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครูประกายเดือน อินทนัย ชื้อที่ถวายอีก ๙๙ ตารางวา จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๗ ไร่ ๓๓ ตารางวา และมีการสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ในสมัยของพระอาจารย์เชียงเป็นกุฏิสามชั้น ท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมฟันแทงไม่เข้าเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่เกรงขามของพระภิกษุสามเณรในเขตปริมณฑล และญาติโยม ผู้พบเห็นแม้แต่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ สมัยท่านเป็นสามเณรน้อยท่านได้เล่าให้ฟังว่า ท่านเดินทางมาถึงบ้านเหล่าเสน ต้องเดินอ้อมไปให้ไกลจากวัดบ้านเหล่าเสนเพราะเกรงขามท่านพระอาจารย์เชียง แต่เป็นที่น่าเสียดายการสร้างกุฏิสามชั้นของพระอาจารย์เชียงเป็นอันไม่สำเร็จ ต่อมาพระอาจารย์ทองคำก็ได้นำพาญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวบ้านมาสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นจนสำเร็จ

ต่อมาในสมัยของหลวงพ่อพระครูปิยศีลโสภิต (บัว กนฺตสีโล) ท่านได้สร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญขึ้นจนสำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ พระครูวิจิตรธรรมานนท์เข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ปี พ.ศ.๒๕๔๓ และเจ้าอาวาสปัจจุบัน ก็ได้เริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน ปูพื้นหินขัด ติดฝ้าแขวน โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่แล้วเสร็จสมบูรณ์ สิ้นงบ ๘๕๙,๗๕๙ บาท

พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างห้องสุขา ๕ ห้อง กว้าง ๒.๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน สิ้นเงิน ๑๖๕,๗๒๑ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๑ สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นเงิน ๑๕๗,๓๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๑ สร้างศาลาหอฉัน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ หลัง สิ้นงบประมาณ ๘๗๕,๙๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างเมรุลักษณะจตุรมุข ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๘.๖๕ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างห้องน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑๐ ห้อง สิ้นงประมาณ ๒๖๕,๕๗๙ บาท
พ.ศ. ๒๕๔๖ สร้างถังเก็บน้ำประปา โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร สิ้นงบประมาณ ๙๕,๙๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลทรงไทย ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๐ สร้างหอระฆังผสมกุฏิอเนกประสงค์ลักษณะจตุรมุข ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ ๖๗๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๑ สร้างสำนักงานเจ้าอาวาส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร โครงสร้างอลูมิเนียมและกระจก สิ้นงบประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ได้บูรณะศาลาการเปรียญสามัคคีธรรม เป็นวิหารหลวงพ่อสำเร็จ (พระพุทธปิยนันมงคลมุนี) ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมสวยงามไปด้วยเสาไม้ทั้งลำต้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร สิ้นงบประมาณ ๖,๘๘๒,๒๘๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สร้างหอกลองทรงจตุรมุขขึ้น ๑ หลัง สิ้นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้สร้างกุฏิสงฆ์เสาไม้เป็นลำต้น ๒๑ ต้น โครงสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ลักษณะทรงไทย กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สิ้นงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ.๒๕๕๖ สร้างพิพิธภัณฑ์วิจิตรธรรมานนท์ สิ้นงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๖ สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย ๑ หลัง สิ้นงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างห้องสุขาจำนวน ๔ ห้อง สิ้นงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลหลังที่ ๒ สิ้นงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บูรณะอุโบสถและสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถด้วยพยานาค สิ้นงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และสร้างวิหารหลวงพ่อพระครูปิยสีลโสภิต สิ้นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ สร้างกุฏิสงฆ์รับรอง โครงสร้างด้วยเหล็กยกพื้นหลังคาสันไทย สิ้นงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ชื้อที่ดินเพื่อขยายวัดเพิ่ม จำนวน ๑๒ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในยุคนี้ถือเป็นยุคทองของวัดบ้านเหล่าเสน ในการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาศาสนา

พระพุทธปิยนันมงคลมุนี

การบริหารและการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระอาจารย์ผัน
๒. พระอาจารย์บุตรดี
๓. พระอาจารย์สังข์
๔. หลวงพ่อเป็ด
๕. หลวงพ่อต้น
๖. พระอาจารย์เหงี่ยง
๗. พระอาจารย์อ่อน
๘. พระอาจารย์เชียง
๙. หลวงปู่อ่อน
๑๐. พระอาจารย์ทองคำ
๑๑. พระครูปิยสีลโสภิต เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลบก
๑๒. พระครูวิจิตรธรรมานนท์ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน และเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ

พระครูวิจิตรธรรมานนท์ เจ้าอาวาสวัดเหล่าเสน รองเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ