วัดบูรณ์ชัยรัตน์

ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Boonchairat

Lalai Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

วัดบูรณ์ชัยรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ บ้านละลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๐

ประวัติการสร้างวัดบูรณ์ชัยรัตน์

วัดบูรณ์ชัยรัตน์ สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๐๗ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ โดยความสามัคคีของชาวบ้าน เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน
 ผู้ขออนุญาตสร้างวัด คือ พระบุญเทียม ธาวโร ตั้งเมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐
 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖.๕ เมตร ผูกพัทธสีมา พุทธศักราช ๒๔๙๔ แต่หาหลักฐานไม่พบจึงขอใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดที่นาของชาวบ้าน
ทิศใต้ จดที่นาของชาวบ้าน
ทิศตะวันออก จดที่นาของชาวบ้าน
ทิศตะวันตก จดที่หมู่บ้านละลาย

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๗ นิ้ว สูง ๘๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย
  ขนาดหน้าตัก กว้าง ๙๘ นิ้ว สูง ๑๑๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระประธานประจำอุโบสถ

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๕ เมตร อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๔ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้
  ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๑ หลัง
ศาลาการเปรียญ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มีหน่วยอบรมประจำตำบล (อ.ป.ต.) แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

การศึกษา

มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

การบริหารการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระอธิการบุญเทียม ธาวโร –
๒. พระอธิการสมบัติ จารุธมฺโม –
๓. พระอธิการบุญคุ้ม ยนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. พระอธิการสุพล อาภสฺสโร พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๕. พระอธิการอุทัย กลฺยาโณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. พระอธิการสุทาน สุทินโน (เจ้าอาวาส)

ประวัติพระอธิการสุทาน สุทินโน

เจ้าอาวาสวัดบูรณ์ชัยรัตน์


ประวัติเดิมก่อนอุปสมบท

ชื่อ(เดิม) สุทาน คำทรัพย์
เกิด ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
บิดา นายคิน มารดา นางเสริม
ที่อยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ ๙ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ

การบรรพชาอุปสมบท

การบรรพชาสามเณรบรรพชา ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดสำโรงเกียรติ
ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
พระอุปัชฌาย์ พระครูกมลพัฒนากร

การอุปสมบท

อุปสมบท ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดสำโรงเกียรติ
ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
– พระอุปัชฌาย์ พระครูกมลพัฒนากร
– พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการ…. ปภสฺสโร
– พระอนุสาวนาจารย์ พระจำนงค์ จิตปญฺโฌ