วัดบ้านเสียว

ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Wat Ban Siao

Sieo Subdistrict, Benchalak District, Sisaket Province

ประวัติวัดบ้านเสียว

วัดบ้านเสียว ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัดบ้านเสียว เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ขณะนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลเสียว อำเภอกันทรลักษ์ (ในขณะนั้น) จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มเป็นจำนวน ๑๐ ไร่ ๒ งาน และวัดได้รับพระราชทาวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘

ปัจจุบันภายในวัดมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จำนวน ๑ หลัง เป็นที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเสียว และเป็นวัดในโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๔ เมตร จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาประชุมธรรม กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๘ เมตร
 • หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง
 • เมรุ พร้อมศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง
 • โรงครัว จำนวน ๑ หลัง
 • ห้องน้ำ – ห้องสุขา จำนวน ๒๐ หลัง

การบริหารการปกครอง

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑. หลวงปู่ถา ถาวโร
๒. เจ้าอธิการเขียว ยโสธโร
๓. หลวงปู่น้อย
๔. พระครูโสภิตบุญสาร พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๘
๕. พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์ รักษาการแทนเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๕,เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน

ประวัติพระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์

พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์(รุ่งระวี กิตฺติโชโต ประสานพันธ์)
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.บ.ม.มจร.
ประวัติเดิมก่อนอุปสมบท
ชื่อ(เดิม) รุ่งระวี นามสกุล ประสานพันธ์
เกิด ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
บิดา นายคำภา ประสานพันธ์ มารดา นางด้วง ประสานพันธ์
ที่อยู่เลขที่ ๐๗๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งขนวน ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


การบรรพชาอุปสมบท

บรรพชา
บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๒๗ ณ วัดทุ่งศรีนวล ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูนิมมานสังฆกิจ วัดนารังกาวนาราม ตำบลกุดเสลา
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ณ วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
พระอุปัชฌาย์ พระเทพศีลวิสุทธิ์ (พระธรรมสิริชัย ) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
พระกรรมวาจาจารย์ พระวิเชียรธรรมานุวัตร
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาสมเกียรติ โกวิโท (พระเทพเมธี) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ


วิทยฐานะ

 • จบนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
 • จบเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ
 • จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
 • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๒

ตำแหน่งทางการคณะสงฆ์

 • พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๑
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน เป็นพระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการอำเภอกันทรลักษ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเสียว
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามที่ “พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์”
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นพระอุปัชฌาย์