วัดเสรีพัฒนา

ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดเสรีพัฒนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านเสรีพัฒนา เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติวัดเสรีพัฒนา

วัดเสรีพัฒนา  ได้ตั้งเป็นวัดถูกต้อง  ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่งเจ้าอาวาส  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  มีพระมหาใส  เตชวโร  (ใส  สุวรรณสิม) (ป.ธ.๓ พธ.บ.) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจนถึงปัจจุบัน  มีผู้ใหญ่กิ่ง  ลุนดี  เป็นผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น 

วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๖ ไร่  ๓ งาน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  วัดเสรีพัฒนาได้ขอที่สาธารณหมู่บ้าน หมู่ ๑๓ จาก อบต. หนองหว้า ขณะนั้นนายก อบต. คือ นายสมชาย โคตรสาลี  พร้อมด้วยชาวบ้านเสรีพัฒนาเซ็นต์เห็นชอบเพื่อนำมาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และใช้สอย ได้ก่อสร้างโรงครัว และห้องน้ำ เป็นต้น เป็นเนื้อที่  ๔ ไร่  ถ้ารวมทั้งเนื้อที่วัดก็จะเป็น  ๑๐ ไร่ ๓ งาน  ที่สาธารณหมู่บ้านนี้แต่ก่อนว่าจะสร้างวัด ไม่กล้าโอนขึ้นเป็นชื่อคนใดคนหนึ่งกลัวจะสร้างวัดไม่ได้เลยขึ้นเป็นที่สาธารณหมู่บ้านเพื่อใช้สอยร่วมกันทั้งวัดและบ้าน  เมื่อจะสร้างวัด ได้นำที่สาธารณไปขอสร้าง  แต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  พระมหาใส เตชวโร จึงได้นำญาติโยมชาวบ้านเสรีพัฒนาและญาติโยมผู้ศรัทธาใกล้ไกล  ขอรับบริจาคและมีการให้ค่าตอบแทนบ้างตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินใกล้ ๆ บริเวณนั้น ได้ที่ดินหลานพระครูพิมลจันทรวโรภาส  เจ้าอาวาสวัดคล้อเกตุศิริ  ตำบลน้ำอ้อม  อำกันทรลักษ์  บริจาคให้  ๒ ไร่ นายบุญทัน กิ่งแก้ว บริจาคให้ ๒ ไร่  นายคำพัน คำศรี ๒ ไร่  ๓ งาน  พร้อมชาวเสรีพัฒนาจึงได้ร่วมกันสร้างเป็นวัดที่ถูกต้องในปัจจุบัน