ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

วัดหนองยาว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคล้อ  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ที่ตั้งดินวัด มีเนื้อที่ ๖ ไร่

อาคารเสนาสนะและศาสนวัตถุ

  • ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
  • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ อาคารไม้ จำนวน ๑ หลัง
  • ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗
  • ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร  ยาว ๑๐.๕๐ เมตร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๐

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้

  • ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง
  • หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง 
  • โรงครัว จำนวน ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ

  • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐

ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาส