ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดเขวาธะนัง บ้านเลขที่ ๓๑ หมูที่ ๔ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

ที่ตั้งดินวัด พื้นที่ ๕ ไร ๑ งาน ๖๒ ตารางวา

ทางเข้า

ประวัติวัดโดยสังเขป

วัดเขวาธะนัง เป็นวัดเก่าแก่ของหมูบ้านเขวาธะนัง มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้าง ปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมูที่ ๔ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ ๕ ไร ๑ งาน ๖๒ ตารางวา ประวัติการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อใด วันใดนั้น ไม่สามารถค้นหา หลักฐานอันปรากฏอ้างอิงได้จากคำบอกเล่าของคุณพ่อบุญ โพธิ์พุม มัคนายกอาวุโส ระบุว่าวัดเขวาธะนังสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ซึ่งได้ย้ายจากพื้นที่เดิมด้านทิศใต้ของร.ร. บ้านเขวาธะนัง

ในปัจจุบันมาสร้างใหมบนที่ดอนด้านทิศตะวันตก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเขวาธะนังในอดีตนั้นวัดแห่งนี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวนหลายรูปมีการจัดการเรียน การสอนทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์ บนศาลาวัด และมีพระอาจารย์อยูเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ แต่ก็ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเจ้าอาวาสวัดเมื่อแรกเริ่มสร้างนั้นคือรูปใดจนถึงปีพ.ศ. ๒๔๖๘ เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมายกฐานะเป็นวัดแล้วจึงได้แต่งตั้งพระอาจารย์เขียว สุจิณโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และปัจจุบันมีพระอาจารย์เลิง ญาณุธโร พรรษาที่ ๑๐ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์พำนักจำพรรษา จำนวน ๕ รูป

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ หลัง
 • โดม จำนวน ๑ หลัง
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลั
 • กุฏิเจ้าอาวาส จำนวน ๑ หลัง
 • เจดีย์บูรพาจารย์ จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาธรรมสังเวช จำนวน ๑ หลัง

นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงครัว จำนวน ๑ หลัง
 • หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง
 • ห้องสุขา จำนวน ๒ หลัง
 • เมรุ จำนวน ๑ หลัง

อุโบสถ

เจดีย์บูรพาจารย์

ศาลาการเปรียญ

กุฏิสงฆ์

ศาลาธรรมสังเวช

เมรุ โดม

ห้องสุขา

ห้องสุขา

ประตูเล็ก ( พื้นที่ว่างเปล่าของทางวัด )

แทงค์น้ำ

ปูชนียวัตถุ

 • พระพุทธรูปในอุโบสถ จำนวน ๑ องค์
 • พระสีวลี จำนวน ๑ องค์

พระพุทธรูป

พระสีวลี

ลำดับเจ้าอาวาส

รูปที่ ๑พระอาจารย์เขียว สุจิณโณเมื่อแรกพัฒนาไม่ปรากฎปีวาระเจ้าอาวาส
รูปที่ ๒พระอาจารย์คำมุ่ง อหิงสโกไม่ปรากฎปีวาระเจ้าอาวาส
รูปที่ ๓พระอธิการจอม จารุวัณโณไม่ปรากฎปีที่แต่งตั้ง – ๒๕๓๔
รูปที่ ๔รักษาการเจ้าอาวาสหลวงปู่ วังพ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
รูปที่ ๕พระอธิการเขียว สุจิณโณพ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒
รูปที่ ๖พระอธิการนิรัตน์ สัมปัณโณพ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖
รูปที่ ๗พระอธิการเมธี ญาณวโรพ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖
รูปที่ ๘พระอธิการฤทธิ์ ขันติสุโภพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
รูปที่ ๙กษาการเจ้าอาวาสพระเลิง ญาณธโรพ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน

พระอาจารย์เลิง ญาณุธโร ( เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน )

>