ตําบลค้อน้อย อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

พระประธานประจำอุโบสถ
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ

ประวัติวัดทรายโหง่น

                วัดทรายโหง่น ตั้งอยู่ที่บ้านทรายโหง่น หมู่ที่ ๒ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศไต้จดที่นาย เสาร์

ทิศตะวันออก จดที่นานางเหลือง

ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

อาคารเสนาสนะ

อุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้

กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้

ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง

            วัดทรายโหง่น ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ

รูปที่ ๑ พระเสน  พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๖๕

รูปที่ ๒ พระชา    พ.ศ. ๒๔๖๕ –  ๒๔๗๗

รูปที่ ๓ พระทา   พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๗

รูปที่ ๔ พระเสถียร  พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๕๐๗

รูปที่ ๕ พระแสวง   พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๗

รูปที่ ๖ พระมา นนทฺโก  พ.ศ. ๒๕๑๗ –

รูปที่ ๗ พระครูอัครธรรมวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๖๑

รูปที่ ๘ พระอธิการ วินัย วินโย  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

พระอธิการวินัย วินโย (สารทอง) นธ.เอก เจ้าอาวาสวัดทรายโหง่น

ประวัติพระอธิการวินัย วินโย (สารทอง) นธ.เอก

สถานะเดิม

ชื่อ วินัย สารทอง เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๖

บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

บิดา นางทองดำ มารดา นางป้อง

อุปสมบท

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดหนองครี ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

พระอุปัชฌาย์ พระครูอาทรธรรมรัตน์

พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชม ชยธมฺโม

พระอนุสาวนาจารย์ พระสุทัณ วชิรญาโณ

หอระฆัง
หอหลอง
เจดีย์บูรพาจารย์
ซุ้มประตูวัด
อุโบสถ
อุโบสถ
อุโบสถ
ศาลาการเปรียญ
กุฏิเจ้าอาวาส
ศาลาธรรมสังเวช