วัดทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Wat Thung Prao Muang Kham Subdistrict, Phan District, Chiang Rai Province

ความเป็นมา

วัดทุ่งพร้าว มีชื่อเดิมเรียกว่า วัดสันทราย เดิมอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ตำบลเมืองพาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สภาพวัดตอนนั้น มีศาสนวัตถุ คือ วิหารและศาลาลอย ทราบได้โดยซากอิฐปูนปรากฏให้เห็นกันอยู่ นอกจากนี้มีอุโบสถกลางน้ำ โดยอาศัยสระน้ำเป็นสีมา สร้างด้วยไม้ พื้นที่วัดล้อมรอบด้วยรั้วไม้ มีพื้นที่ตามใบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ จ เลขที่ ๑๐๐๕ มีเนื้อที่อยู่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา ปัจจุบันเป็นธรณีสงฆ์วัดทุ่งพร้าว

สาเหตุที่ต้องย้ายวัด เนื่องจากตั้งอยู่ห่างไกลศรัทธาประชาชน เวลาไปทำบุญทุก ๆ ครั้ง ต้องลำบากกับการเดินทางโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ประกอบกับไม่อยู่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน ดังนั้นทางเจ้าอาวาส (พระอธิการแก้ว ถิรญาโณ) และผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวงทา คำดา) ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับศรัทธาประชาชนย้ายวัดมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน โดยมีผู้เลื่อมใสศรัทธาได้บริจาคที่ดินให้กับทางวัด มีเนื้อที่อยู่ ๒ ไร่ ๔๒ ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เริ่มสร้างวัดเป็นอันดับแรก แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จากนั้นเริ่มสร้าง กุฏิสงฆ์ ศาลา กำแพง มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับ วัดทุ่งพร้าว ตั้งอยู่บ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่เป็น น.ส. ๓ ก มีพื้นที่ตามใบโฉนดที่ดิน น.ส.๔ จ เลขที่ ๑๑๐๖ อาณาเขตทิศ เหนือจดทุ่งนา ทิศใต้จดถนน ทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดที่สวนและบ้าน

ภายหลังวัดทุ่งพร้าวได้เปลี่ยนเขตการปกครองคณะสงฆ์จากตำบลเมืองพานมาเป็นตำบลม่วงคำ เขต ๑ มีพระภิกษุจำพรรษาทุก ๆ พรรษาไม่เคยขาด ทางวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และทำการผูกพัทธสีมา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

เสนาสนะประกอบด้วย 

๑. กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ๒. อุโบสถ ๑ หลัง ๓. ศาลาอเนกประสงค์ ๑ หลัง 

๔. หอระฆัง ๑ หลัง ๕. ห้องน้ำ – สุขา ๑ หลัง ๖. ซุ้มประตู 

๗. กุฏิรับรอง ๘. อาคารเรียน ๑ หลัง 

ปัจจุบันวัดทุ่งพร้าวมีศรัทธาอุปถัมภ์ ๑๐๕ หลังคาเรือน โดยมี พระครูพิพิธพัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพาน เป็นเจ้าอาวาส

วัดทุ่งพร้าวเป็นวัดที่จัดการศึกษา แผนกธรรมและบาลี พุทธศาสนิกชนอยากร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่ เลขที่บัญชี ๕๒๒-๑-๓๓๐๑๖๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย