ตำบลท่าน้าว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Wat Chae Phlang Thanao Sub-district, Mueang Nan District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดแช่พลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ บ้านแช่พลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าน้าว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๘๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๖๙ วา จดที่เอกชน ทิศใต้ประมาณ ๖๘ วา จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกประมาณ ๒๘ วา จดที่เอกชน ทิศตะวันตกประมาณ ๔๔ วา จดที่เอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์ พระพุทธรูป

วัดแช่พลาง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๕๗ เมตร 

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 

 1. พระอภัย พระกันจะไชย พระอธิการศรี พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๔๐๐
 2. พระอธิการอุตมา พ.ศ. ๒๔๐๐ – ๒๔๒๐ 
 3. พระอธิการกัญชัย พ.ศ. ๒๔๒๐ – ๒๔๖๔ 
 4. พระอธิการญานะ พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๕๑๒ 
 5. พระอธิการคำดี สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๔ 
 6. พระมนตรี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘ 
 7. พระบุญชู พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑ 
 1. พระอำนวย พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 
 2. พระเสถียร พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ 
 3. พระอธิการเขียนทอง สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 4. พระอธิการมนัส ปุญฺญกาโม
 5. หลวงปู่ภาวนา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 6. พระครูเพียง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๑
 7. หลวงพ่อมณเทียร มหาเมธี เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน