ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Wat Nong DaengThanao Subdistrict, Phu Piang District, Nan Province

ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นแล

พระครูอาทรนันทกิจ รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง / เจ้าอาวาสวัดหนองแดง

ความเป็นมา

            วัดหนองแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะศรัทธาประชาชนและคณะสงฆ์ได้ขออนุญาตยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นตามลำดับ ดำเนินการก่อสร้างโดย พระครูอาทรนันทกิจ และศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดน่านและต่างจังหวัด ปัจจุบันท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองแดง

          วัดหนองแดง เป็นวัดใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาญาติโยมและท่านเจ้าอาวาสที่เป็นพระนักพัฒนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนที่ศรัทธาในธรรมทั้งหลาย

          พระนักพัฒนา หมายถึง พระสงฆ์ที่ทำงานสงเคราะห์ชุมชนด้วยการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเช่นการจัดตั้งศูนย์เด็กในวัด การอบรมเยาวชนให้คำแนะนำในด้านสุขอนามัย รวมทั้งการส่งเสริมชาวบ้านในเรื่องเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรกรรม เพื่อการพึ่งตนเอง ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของท่านเอง มิใช่เพราะการชักนำของหน่วยรัฐหรือเพื่อสนองนโยบายรัฐ

          สำหรับหน้าที่และบทบาทของอุบาสกและอุบาสิกา ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ก็คือ ชาวพุทธผู้ครองเรือน หรือ คฤหัสถ์ผู้อยู่ใกล้พระพุทธศาสนา ซึ่งอุทิศตนเพื่อประโชน์ต่อพระพุทธศาสนา เช่น สมาทานรักษาอุโบสถศีล ( ถือศีล ๘ ) ในวันพระ เป็นต้น และหมั่นไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม เพราะการไปวัดจะได้พบปะกับพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมหรือได้พบกับมิตรที่สนใจในเรื่องธรรมเหมือนกับเรา ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการคบหากัลยาณมิตร หรือเรียกว่ามิตรที่ดี ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น ดังพุทธภาษิตที่ว่า ยํ เว เสวติ ตาทิโส – คบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นแล

โดยมี พระครูอาทรนันทกิจ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน