ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Wat Mae Kham Mae Kham Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province

ความเป็นมา

วัดแม่คำ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือนหก(เหนือ) ปีกุน โดยพระครูบาญาณวิไชย (คำมูล ญาณวิชโย) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และพ่อขุนคำคณารักษ์ ต้นตระกูล ชาวคำเขต ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชาวบ้านประมาณ ๑๕ หลังคาเรือนเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด ในเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และต่อมาได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

อาณาเขตวัด

ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ

ทิศใต้จดถนนสาธารณะ

ทิศตะวันออกจดถนนพหลโยธิน และที่ธรณีสงฆ์

ทิศตะวันตกจดถนนสาธารณะ

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะสงฆ์ตำบลแม่คำ โดยการนำของพระครูสิริสิกขาทร เจ้าอาวาสวัดแม่คำ (รูปที่ ๒) เจ้าคณะอำเภอแม่จัน และพระครูยติวัติวิมล เจ้าอาวาสวัดร่องก๊อ เจ้าคณะตำบลแม่คำ ในขณะนั้น ได้เปิดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และบาลี ขึ้นมาสอนพระภิกษุสามเณรภายในตำบล มีพระมหาสถิตย์ โกวิโท และพระมหาคงศักดิ์ ธฺมฺมานุภาโว เป็นครูสอน โดยมีพระภิกษุสามเณรสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก ภายหลัง พ.ศ. ๒๕๔๑ พระครูธีรธรรมวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดแม่คำ (รูปที่ ๓) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในนามว่า โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (สังฆประชาอุปถัมภ์) สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑ – ๖ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังจัดให้มีห้องสมุดประจำวัด โดยจัดหาหนังสือทุกประเภทมาให้บริการแก่พระภิกษุสามเณร ประชาชนและเด็กนักเรียนนักศึกษาได้อ่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

วัดแม่คำได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด และวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑

รายนามเจ้าอาวาสแม่คำ 

  1. พระครูบาญาณวิไชย (คำมูล ญาณวิชโย) เจ้าอาวาสรูปที่ ๑  พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๙๗
  2. พระครูสิริสิกขาทร (ศรีบุษย์ สุริโย) เจ้าอาวาสรูปที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๙
  3. พระครูธีรธรรมวิวัฒน์ (สง่า ปิยธมฺโม) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๙
  4. พระมหาหน่อแก้ว อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสปัจจุบัน  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัจจุบัน วัดแม่คำได้ดำเนินการบูรณะพระวิหารและอุโบสถตามลำดับ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โดยโอนผ่านบัญชีแม่คำ เลขที่ ๕๓๕-๐-๔๘๙๘๖๐ หรือโทร. ๐๙-๘๘๑๗-๔๗๐๘