ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Pong Kham Temple Nam Kian Subdistrict, Phu Pieng District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดโป่งคำ เดิมชื่อ วัดภูตอง สันนิษฐานว่าเริ่มแรกได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีหลักฐานที่จารึกพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัยจำนวนสององค์ 

องค์แรกจารึกไว้ว่า 

สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้โจถะกะวะระพุทธศาสนาวัดภูตองน้ำเกี๋ยนที่นี้” 

องค์ที่สองจารึกไว้ว่า 

หลวงเคล้าเมืองสร้างไว้กับศาสนาวัดภูตอง หื้อเป็นที่บูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดโดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ “วัดโป่งคำ” และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยมีครูบาเจ้ากาวิชัยเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระสมุห์สาธิต อินฺทปญฺโญ 

พระเจ้าแสนคำทันใจ

พระเจ้าแสนคำทันใจ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระสมุห์สาธิต อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ พร้อมคณะศรัทธาตำบลน้ำเกี๋ยน ทำการเททองหล่อขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อฉลองพระพุทธชยันตี ตามคติความเชื่อของล้านนา การสร้างพระพุทธรูปให้เสร็จภายในวันเดียวเรียกว่า เสร็จทันใจ หรือพระเจ้าทันใจ เชื่อว่าเมื่อมาอธิษฐานขอพรจะสมประสงค์โดยทันใจ

พระเจ้าดับภัย

พระเจ้าดับภัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สร้างขึ้นในวัน พฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพระสมุห์สาธิต อินฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ พร้อมคณะศรัทธาตำบลน้ำเกี๋ยน คติความเชื่อการสร้างพระเจ้าดับภัย เพื่อดับทุกข์ ดับโศก ดับโรค ดับภัย แก่ผู้สักการะบูชา

พระธาตุเจ้าภูตอง

พระธาตุเจ้าภูตองพระสมุห์สาธิต อินฺทปญฺโญ พร้อมคณะศรัทธาตำบลน้ำเกี๋ยน ได้กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้ทำการวางศิลาฤกษ์ในอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชื่อพระธาตุเจ้าภูตอง นั้นได้นำมาจากชื่อเดิมของวัดโป่งคำ คือ “วัดภูตอง”