ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

Wat Nam Kaen Nuea Nam Kaen Subdistrict, Phu Piang District, Nan Province

ความเป็นมา

ผู้สร้างวัดน้ำแก่นเหนือ นายเสน มาจากบ้านประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ มาอยู่จังหวัดน่าน ที่บ้านนาข่อย ตำบลท่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน แล้วย้ายไปอยู่บ้านน้ำแก่นเหนือ นายเสนได้พร้อมกับนายแสนหมื่น เป็นผู้ใหญ่บ้านกับพร้อมราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันสร้างอาราม ที่อยู่ของพระสงฆ์ขึ้นหนึ่งหลัง และได้ทำบุญถวายเป็นที่อยู่พระสงฆ์ต่อไป และได้นิมนต์พระบุญตาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบัน วัดน้ำแก่นเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ บ้านน้ำแก่นเหนือ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ประวัติเจ้าอาวาส

พระครูวิทิต นันทวุฒิ ได้เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบัน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วิหาร กุฏิ ศาลา ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จัดโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน และได้พิจารณาตั้งสมณะศักดิ์เป็นพระครู และได้ทำโครงการพี่สอนน้องจนสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้เปิดศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่วัดน้ำแก่นเหนือในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และยังสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยขน์ในชุมชนด้วยดีตลอดมา

  • ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๖
  • ได้นักธรรมชั้นเอก จบการศึกษา พุทธศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔

–    ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ ราชทินนาม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่พระครูวิทิต นันทวุฒิ

–    พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เลื่อนสมณะศักดิ์ พระครูชั้นเอก ราชทินนามเดิม พระครูวิทิต นันทวุฒิ