ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Wat San Pa Ko Doi Lan Subdistrict, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province

วัดสันป่าก่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๗ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ได้รับยกฐานวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไปประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วัดเป็นที่ตั้ง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

– ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

– โรงเรียนผู้สูงอายุ

– ศูนย์กู้ชีพดอยลานธรรมนันท์เชียงราย

– โครงการไถ่ชีวิตโค

– โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประจำทุกปี

พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน  มี พระครูสมุห์ธรรมนันท์ กลฺยาณธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอยลาน เขต ๓