ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Wat Pa Sang Luang Pa Sang Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province

ประวัติวัดวัดป่าซาง

วัดป่าซาง เป็น วัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านเรียก วัดป่าซางหลวง ตั้งเมื่อวันพุธ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๘ ตรงกับ เดือน ๖ เหนือ แรม ๑๐ ค่ำ ปีระกา (เมืองดับเล้า) จุลศักราช ๑๒๔๗ โดยราษฎรพลเมืองจากลำพูน ได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านสร้างเรือนอยู่กันในหมู่บ้านแห่งนี้ มีพ่อตังแก เป็นหัวหน้าบ้าน มีพระครูบาจี๋ ฉายา อินต๊ะ เป็นประธานสร้างขึ้น มีเนื้อที่ตั้งวัด ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา มีขนาดความกว้าง ๔๐๐ เมตร ความยาม ๘๐๐ เมตร ตามหมายเลขโฉนด ที่ดิน ๗๓๘๔ เล่ม ๗๔ หน้าที่ ๘๔ ออกให้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง

 1. โฉนดที่ดิน ๗๓๙๙ เล่ม ๗๔ หน้า ๙๙ เนื้อที่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา
 2. โฉนดที่ดิน ๗๔๐๐ เล่ม ๗๔ หน้า ๑๐๐ เนื้อที่ ๑ งาน ๗๗ ตารางวา
 3. โฉนดที่ดิน ๗๔๐๑ เล่ม ๗๔ หน้า ๑๐๑ เนื้อที่ ๓๘ ตารางวา
 4. โฉนดที่ดิน ๗๓๘๓ เลขที่ดิน ๑๐๔ เนื้อที่ ๑ งาน ๕๙ ตารางวา

มีพระพุทธรูปสำคัญประจำวัด 

๑.  พระเจ้าแสนทองทิพย์ ๒. พระเจ้าห้าพระองค์พระประธานในวิหาร

พระเจดีย์ประจำวัด 

 1. พระธาตุเจ้าสายยอง

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัด

วิหาร อุโบสถ หอพระมหากัจจายนะ (สังขะจ๋าย) หอพระมหาอุปคุต พระสิวลี หอบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส (ครูบาจี๋ อินต๊ะ – ครูบาบุญมา เตจ๊ะ – ครูบาบุญมี พทฺธญาโณ) สัตตบรรณ เทวรูปไม้ ๒ ชิ้น ธรรมมาสหลวง ๑ หลัง โฮงกลองหลวง ๑ หลัง กลองหลวง ๒ ลูก กลองบูชา ๒ ชุด

นับแต่สร้างวัดมามีเจ้าอาวาสปกครองดูแลจำนวน ๗ รูป

 1. พระครูบาจี๋ ฉายา อินต๊ะ พ.ศ. ๒๔๒๘ – พ.ศ. ๒๔๓๙ รวม ๑๑ ปี มรณภาพ
 2. พระอธิการมุ๊ด ฉายา มุทิต๊ะ พ.ศ. ๒๔๓๙ – พ.ศ. ๒๔๔๒ รวม ๓ ปี ลาสิกขา
 3. พระอธิการต๋า ฉายา ต๊ะน๊ะ พ.ศ. ๒๔๔๒ – พ.ศ. ๒๔๔๗ รวม ๕ ปี ลาสิกขา
 4. พระอธิการปา ฉายา จุมปู นามสกุล ซางสุภาพ พ.ศ. ๒๔๔๗ – พ.ศ. ๒๔๕๕ รวม ๘ ปี ลาสิกขา
 5. เจ้าอธิการบุญมา ฉายา เดิม เตจ๊ะ (เตโช) นามสกุล คำเงิน พ.ศ. ๒๔๕๕ – พ.ศ. ๒๔๙๗ รวม ๔๒ ปี มรณภาพ (ครูบาบุญมา อดีตตำแหน่ง เจ้าคณะหมวดป่าซาง พระอุปัชฌาย์ ของพระครูบุญมี)
 6. พระครูบุญมี ฉายา พทธญาโณ นามสกุล อูปซาง พ.ศ. ๒๔๙๗ – พ.ศ. ๒๕๒๐ รวม ๒๓ ปี มรณภาพ (ครูบาบุญมี อดีตตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลป่าซาง พระอุปัชฌาย์ ของพระครูอุปถัมภ์วรการ)
 7. พระครูอุปถัมภ์วรการ (บุญช่วย จอมพูน) ฉายา วรมงคโล พ.ศ. ๒๕๒๐ – ปัจจุบัน (เจ้าคณะอำเภอแม่จัน เป็นพระอุปัชฌาย์)