ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Wat Sri Khom Kham Wiang Subdistrict, Mueang Phayao District, Phayao Province

ความเป็นมา 

วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เริ่มก่อสร้างองค์พระประธาน (วัดพระเจ้าตนหลวง) เมื่อ จ.ศ. ๘๕๓ หรือ พ.ศ. ๒๐๓๔
วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (แปดเหนือ คือ เดือน ๖ ของภาคกลางตรงกับเดือนพฤษภาคม) สมัย
พระยาเมืองยี่ปกครองเมืองพะเยา สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๗ ประมาณ ๓๓ ปี และเป็นวัดโดยสมบูรณ์ในสมัยพระยาเมืองตู้ปกครองเมืองพะเยา

ต่อมาหัวเมืองต่าง ๆ ของล้านนาหลายหัวเมือง ถูกพม่ารุกรานทำให้ประชาชนแตกกระจัดกระจาย ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมืองถูกทอดทิ้งปล่อยให้ปรักหักพัง รกร้างว่างเปล่าอยู่ประมาณ ๕๖ ปี ในภายหลังได้สถาปนาเมืองพะเยาขึ้น บ้านเมืองและวัดวาอาราม ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ พระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี พระยาประเทศอุดรทิศ อดีตเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา และนายคลาย บุษบรรณ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน ร่วมกันไปอาราธนาท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา สังกัดอยู่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาเป็นประธาน ในการสร้างพระวิหารหลวงและเสนาสนะต่าง ๆ จนสำเร็จ และเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง

ความสำคัญของวัด

วัดศรีโคมคำเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และวัดพัฒนาตัวอย่าง ชาวพะเยาทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๖๗ พระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔ เมตร และสูง ๑๖ เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เดือนหกของทุกปีจะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง พระเจ้าตนหลวงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๐๓๔ โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ และพระยาเมืองตู้ เจ้าผู้ครองเมืองพะเยาในสมัยนั้น

สิ่งสำคัญภายในวัด

ภายในบริเวณวัดศรีโคมคำยังมี พระอุโบสถกลางน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ สร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยมี นิยม สิทธหาญ มัณฑนากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ จินดา สหสมร สถาปนิกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันออกแบบ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติและวิถีชีวิตผู้คน ฝีมือของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ และ ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ

ประวัติพระสุนทรกิตติคุณ

พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) ผศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา / ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๕ วิทยฐานะ นธ.เอก , พธ.บ , รม. , พธ.ด

เกิดเมื่อ วันอังคาร ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๑ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา   

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปาจารย์ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุนทรกิตติคุณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ