ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Wat Nam Muap Nam Muap Subdistrict, Wiang Sa District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ขึ้นทะเบียนกรมการศาสนา ที่ ๒๘๑ รหัสวัด ๕๕๐๗๐๒๐ สังกัดมหานิกาย 

การบริหารการปกครองเท่าที่ทราบมีดังนี้ 

๑. พระอธิการเหมา อานนฺโท พ.ศ.๒๓๘๒ – พ.ศ.๒๓๙๘

๒. พระอธิการอภิวงค์ วิจิตฺโต พ.ศ.๒๓๙๘ – พ.ศ.๒๔๑๔

๓. พระอธิการเตจ๊ะ เตชวโร พ.ศ.๒๔๑๒ – พ.ศ.๒๔๓๖

๔. พระอธิการจันทร์ต๊ะ จิตฺตวโร พ.ศ.๒๔๓๖ – พ.ศ.๒๔๕๖

๕. พระอธิการศรีวรรณ วณฺโณโก พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๕

๖. พระครูไพโรจน์ สาธุกิจ (คันธา ชวนปัญฺโญ) พ.ศ.๒๔๙๐ – พ.ศ.๒๕๔๗

๗. พระครูฉันทกิจสุนทร (ไกรพล ฉนฺทกาโม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง ห้องสมุด โรงครัว ศาลาบาตร ห้องสุขา ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนปั้นและทองเหลือง

เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และได้รับคัดเลือกเป็นวัดอุทยานการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ชื่อ พระครูฉันทกิจสุนทร(ไกรพล ต๊ะน้อย) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๔

วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วุฒิทางโลก  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ เดือน ๗  แรม ๑๐ ค่ำ วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๐ ณ วัดน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ-ส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

พระอุปัชฌาย์ พระครูไพโรจน์สาธุกิจ วัดน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิริยสารคุณ วัดไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูศีลนันทวงค์ วัดศรีมงคล ตำบลขึ่ง-น้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ-ส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๔๘

๒. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๔๗

๓. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ.๒๕๔๙

๔. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๔๘

๕. เจ้าคณะตำบลน้ำมวบ-ส้านนาหนองใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗