ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

Wat San Kong Mae Rai Sub-district, Mae Chan District. Chiang Rai Province.

ความเป็นมา

วัดสันกอง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดเซียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านสันกอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๖ ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๖๐ มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๘๕๑ เล่มที่ ๑๗๙ หน้าที่ ๕๐ รวมสิริอายุวัดได้ ๑๐๓ ปี

  • ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
  • ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
  • ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งป็นทางการ ประกอบด้วย

๑. พระครูนทีสมานคุณ (ครูบาจอมใจ คนฺธิโย) พ.ศ. ๒๔๖๐ -๒๕๑๗

๒. พระอธิการจรัล อภิวทฒโน พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๒

๓. พระครูศุภกิจประยุต (แสวง อาจารสโก) พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปัจจุบัน

พระครูศุภกิจประยุต อายุ ๖๔ พรรษา ๔๔ นามเดิม แสวง ริรินทอง 

พระครูศุภกิจประยุตเป็นบุตรของ พ่อสุคำ แม่คำมา ริรินทอง เกิดที่บ้านสันกอง เลขที่ ๔๒. หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๙๙ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๓ มีพระครูนทีสมานคุณ วัดสันกอง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ได้ฉายานามว่า อาจารสุโก มีพระครูสิริสิกขาทร วัดแม่คำ เป็นพระอุปัชฌาย์

ด้านการศึกษา

– จบนักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖

– จบประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนบ้านสันกอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒

– จบพิมพ์ดีดสัมผัส ภาษาไทย-อังกฤษ ที่โรงเรียนพานพิมพ์ดีด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

– จบมัธมศึกตอนปลาย ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

– จบปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยะเขตพะเยา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙

– จบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ตำแหน่งปัจจุบัน

๑. เป็นเจ้าอาวาสวัดสันกอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ -ปัจจุบัน

๒. เป็นพรอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓-ปัจจุบัน

๓. เป็นพระธรรมทูต ฝ่ายบริหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

๔. เป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่จัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ -ปัจจุบัน

สิ่งสำคัญภายในวัด

๑. อุโบสถ และพระประธานในอุโบสถ “พระอนันตชินราช”

๒. พระธาตุจอมใจ (ตั้งชื่อตามจ้าอาวาสองค์แรก ครูบาจอมใจ คนฺธิโย)

๓. ศาลาพุทธานุภาพ (ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น พระประธานในอุโบสถหลังเก่า)

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม

DCIM\102GOPRO\GOPR6552.JPG