ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

“แดนทองการท่องเที่ยว วัฒนธรรมยั่งยืน

รักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดี ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุข”

จุดเด่นของตำบลปอ คือ เป็นตำบลที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อีกทั้งรวมไปถึงวัฒนธรรมทางชาติพันธ์ุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนที่ไหน ที่นี้ถึงจะต่างชนเผ่าหรือต่างเผ่าพันธุ์เราก็อยู่กันอย่างพี่น้อง

นายแสน ลือชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ