ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Wat Lai Nan Lai Nan Subdistrict, Wiang Sa District, Nan Province

ความเป็นมา

เดิมชื่อ วัดหล่ายน่าน สร้างขึ้นเมื่อ จุลศักราช ๑๒๒๙ หรือ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ บ้านไหล่น่าน หมู่ ๑ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ห่างจากตัวอำเภอเวียงสา ๑ กิโลเมตร ติดแม่น้ำน่าน มีจำนวนพุทธศาสนิกชนที่อุปถัมภ์วัด ๒๖๖ หลังคาเรือน ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร

ประวัติการเริ่มสร้างวัด พระสุรินทร์ ซึ่งเป็นพระภิกษุวัดบุญยืน ได้รับอาราธนานิมนต์มารับบิณฑบาต ฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกของวัดบุญยืน ในขณะนั้น มีประชาชนได้มาอยู่อาศัย ประมาณ ๓๐ หลังเรือน พระสุรินทร์ พร้อมด้วยประชนชนในขณะนั้น ได้ร่วมกันสร้างศาลาขึ้น ๑ หลัง เพื่อเป็นอารามของสงฆ์ และเพื่อความสะดวกในการทำบุญ ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ จากนั้นก็ได้ตั้งเป็นวัดขึ้น มีชื่อเรียกว่า “วัดหล่ายน่าน” ภายหลังทางราชการเรียกว่า “วัดไหล่น่าน” ต่อมาพระสุรินทร์ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีนามว่า พระอธิการสุรินทร์ ได้อยู่โปรดญาติโยม ประมาณ ๑๐ ปี ท่านก็ได้มรณภาพลง ต่อมามีพระศรีวิชัย เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ พระศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะศรัทธามีความเห็นว่า สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้ ถูกแม่น้ำน่านกัดเซาะจนตลิ่งพัง เกรงว่าการตั้งวัดต่อไปภายหน้าจะไม่มั่นคง (ที่ปัจจุบัน คือ ท้ายหมู่บ้าน) จึงได้ย้ายวัดจากทางตอนใต้ มาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมั่นคง

มีถาวรวัตถุและอาคารเสนาสนะดังนี้

๑. พระพุทธศรีวิชัยมุนี พระประธาน สร้าง พ.ศ. ๒๔๒๘        ๒. พระสารีบุตร พระโมคลานะ สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓

๓. พระพุทธมาลาศรัทธามุนี สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐                 ๔. พระพุทธศรีสุญาณดารุโณทัย สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๑

๕. พระพุทธคัมภีร์รัตนมุนี สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑                   ๖. บุษบก (ธรรมมาศเอก) สร้าง พ.ศ. ๒๔๒๘

๗. ประตูแกะสลัก สร้าง พ.ศ. ๒๔๒๘                             ๘. คันทวยไม้แกะสลัก สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๘

๙. อุโบสถ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๓                                     ๑๐. หน้าต่างอุโบสถ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑. กุฏิพิริยะธรรมมานุสรณ์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๐                ๑๒. กุฏิรับรองแนบบุญชู สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๓. กุฏิรับรอง สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓                                ๑๔. ศาลาบาตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๑

๑๕. ศาลาการเปรียญ “อาคารโลกุตรปัญญา” สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๖. หอกลอง สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๗. กำแพงวัด สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๔                                ๑๘. หอฉัน สร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๙. สำนักงานวัดไหล่น่าน, เจ้าคณะตำบลขึ่ง สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. พระอธิการสุรินทร์ (ครูบาสุรินทร์)            พ.ศ.๒๔๑๑ – พ.ศ.๒๔๒๑

๒.พระครูธุรการโกศล (ครูบาศรีวิชัย)             พ.ศ.๒๔๒๑ – พ.ศ. ๒๔๖๐

๓.พระอธิการปินใจ ญาณวํโส       พ.ศ.๒๔๖๐ – พ.ศ. ๒๔๗๐

๔.พระอธิการยาวิชัย วิชโย             พ.ศ.๒๔๗๐ – พ.ศ. ๒๔๘๔

๕.พระอธิการสิทธิยศ ปญฺญาสาโร             พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๔๘๖

๖.พระอธิการเสถียร ถิรจิตฺโต           พ.ศ. ๒๔๘๖ – พ.ศ. ๒๔๘๙

๗.เจ้าอธิการสนธิ ปุญฺญกาโม                     พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๕๐๒

๘.พระครูพิริยสารคุณ (ประเสริฐ ปญฺญาสาโร)      พ.ศ. ๒๕๐๒ – พ.ศ. ๒๕๓๘

๙. พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์ (ไชยนิวัตร กิตฺติสาโร)   พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน

พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์

สถานะเดิม ชื่อ ไชยนิวัตร (ไกร) นามสกุล อินต๊ะปะแสง เกิดวันอาทิตย์ ตรงกับแรม ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นบุตรของ นายแก้ว-นางศิริ อินต๊ะปะแสง

บรรพชา เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ปีมะเส็ง ณ วัดนาสา

อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ปีกุน ณ วัดนาสา โดยมีพระครูพิริยสารคุณ เจ้าคณะตำบลไหล่น่าน วัดไหล่น่าน เป็นพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดไหล่น่าน

๒. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดไหล่น่าน

๓. เจ้าคณะตำบลขึ่ง