ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Wat Rong Ngae Wora Nakhon Subdistrict, Pua District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดร้องแงเป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยการนำของเจ้าหลวงเทพพญาลินช้างเผือกงาเขียว (เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว) เดิมปกครองอยู่ที่เมืองลินซึ่งอยู่ในเขตปกครองของแคว้นสิบสองปันนา ปกครองโดยพญาแสนเมืองแก้ว ต่อมาได้เกิดศึกสงคราม มีศัตรูเข้ารุกราน (คาดว่าเป็นทหารจีน) พญาแสนเมืองแก้วต้านทานไม่ไหว เจ้าหลวงเทพพญาลินช้างเผือกงาเขียวจึงได้ยกทัพมาช่วยพร้อมด้วยแม่ทัพนายกอง ๔ นาย คือ ท้าวแก้วปันเมือง ท้าววรรณะ ท้าวเหล็กไฟ และท้าวเต๋อ แต่ต้านทัพศัตรูไม่ไหว เมื่อกองทัพถูกตีแตก ท่านได้รวบรวมไพร่พลหนีมาพร้อมกับแม่ทัพนายกองทั้ง ๔ นาย ถอยร่นลงมาจนถึงบริเวณใกล้กับลำน้ำฮ่องแง (ใกล้ลำน้ำมีต้นแง ลักษณะคล้ายกับผลส้ม จึงเรียกว่า ลำน้ำฮ่องแง) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อลำน้ำ ต่อมาได้มีการเรียกผิดเพี้ยนจนกลายเป็น บ้านร้องแง เมื่อมีการสร้างวัดจึงตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน วัดร้องแงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐ 

วัดร้องแงได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐ ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๑ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน พระครูพิสุทธิ์วรคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส