ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Wat Nam Khrai Yom Subdistrict, Tha Wang Pha District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดน้ำไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ ๙ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบันมี พระครูสังฆรักษ์รักชาติ ธมฺมสาสโน เป็นเจ้าอาวาส

เสนาสนะภายในวัดน้ำไคร้ ประกอบด้วย อุโบสถ กุฎิเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสิรินธร หอระฆัง ซุ้มประตู มณฑปเทศน์มหาชาติ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม โรงฉันภัตตาหาร

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อขาว) พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง  ๓๔ นิ้ว พระพักตร์มีรอยยิ้ม มีอายุประมาณ ๑๐๐ กว่าปี

วัดน้ำไคร้ เป็นสถานที่ตั้งสำนักศาสนศึกษาวัดน้ำไคร้ เปิดสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก และจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗ ชื่อ โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา เปิดสอนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษาไว้ในโครงการตามพระราชดำริฯ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้รับพระราชทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารสิรินธร” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

รางวัลแห่งความภูมิใจของโรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา

– พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับโล่พระราชทานรางวัล “โรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา

– พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “Pantip Robot Contest” ครั้งที่ ๒ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “Pantip Robot Contest ๒๐๑๒” ครั้งที่ ๑ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา