ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Shelter Monks Bowon Din (Ban Huai Luean) Puea Subdistrict, Chiang Klang District, Nan Province

ความเป็นมา

บ้านห้วยเลื่อนมีประชากรทั้งหมด จำนวน ๕๖ ครัวเรือน บ้านห้วยเลื่อน ตั้งชื่อตามลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านดอนสบเปือ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สาเหตุที่อพยพมาจากบ้านดอนสบเปือนั้น เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมติดต่อกันหลายปี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางหมู่บ้านดอนสบเปือ ซึ่งมีนายชัย ยศอาลัย ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเปือในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือกันว่าจะย้ายจากบ้านดอนสบเปือ โดยแยกกันเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านป่าแดง และกลุ่มที่ไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยเลื่อน โดยมี นายแก้ว อัญชัญ เป็นผู้นำ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลเปือ ต่อมาบ้านห้วยเลื่อนได้ยกฐานะเป็นหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ 

ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา ต้องเดินทางไปทำบุญที่วัดศรีชุม (บ้านป่าแดง) ซึ่งมีระยะห่างจากหมู่บ้านทำให้ยากลำบากแก่การเดินทางในช่วงฤดูฝนเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยเลื่อนได้เสนอเรื่องต่อเจ้าคณะตำบลเปือ ผ่านตามลำดับขั้นตอน โดยเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง มีดำริให้สร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงได้พร้อมใจกันใช้ที่ป่าสาธารณดงเสื้อบ้าน

ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นที่สร้างวัดใหม่ เริ่มบุกเบิกสร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมอบหมายให้พระอินทอง สีลโชโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง ชาวบ้านเริ่มสร้างวัดครั้งแรกแบบจิตอาสา กล่าวคือ ร่วมกันสร้างวัดโดยไม่คิดค่าแรงงาน มีหน่วยงาน ตชด.๓๒๕ เชียงกลาง และหน่วยจัดการต้นน้ำเปือให้การสนับสนุนด้านวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำแผนผังในการพัฒนาวัด เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีพระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง พระครูบูลนันทวิทย์ เจ้าคณะตำบลเปือ ให้คำปรึกษา